måndag 20 juni 2016

Regeringen vill ändra i Socialförsäkringsbalken kapitel 51

Personlig assistans är en del av det svenska socialförsäkringssystemet vilket framgår av Socialförsäkringsbalken 51 kap § 2

 En försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § samma lag.

I smyg vill nu regeringen göra några fundamentala ändringar i lagen som på ett förödande sätt flyttar makt från mottagaren till regeringen. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft januari 2017. De två viktigaste punkterna är att timschablonen ska bli individualiserad, d v s vid sidan de som får förhöjt timbelopp ska det inte finnas ett bestämd fast summa ( 2016 288 kr/timme) utan olika belopp ska beviljas till olika personer. Återigen hävdar regeringen att schablonersättningen under flera år varit för hög . Vidare står det i lagförslaget:

Som 51 kap. 11 § SFB är utformad kan regeringen endast fastställa ett schablonbelopp. Om regeringen skulle finna skäl för att föreslå mer än ett schablonbelopp måste lagen ändras. Lagen bör även ändras om schablonbeloppet behöver ses över med en annan periodisering än ett år.

 I socialförsäkringsbalken ska det anges att assistansersättning lämnas med ett särskilt angivet belopp per timme. Det ska göras möjligt att bestämma inte bara ett, utan även flera belopp som assistansersättning ska lämnas med. Den tidsperiod för vilken beloppet eller beloppen bestäms ska inte regleras i socialförsäkringsbalken.


En tidsbestämning kan medföra problem i de fall regeringen skulle behöva vidta åtgärder i en krissituation eller om den under andra omständigheter skulle bedöma det nödvändigt att genomföra förändringar. Det bör därför inte anges i lag att schablonbelopp bestäms för en viss bestämd tidsperiod.

Observera det sista stycket. Om lagförslaget träder i kraft (vilket det kommer att göra med så gott som 100 % säkerhet om inget "under" sker) kommer det ge regeringen fria händer att sänka schablonersättningen om landet befinner sig i "kris". Ordet kris definieras inte vilket ger stort utrymme till att spara pengar med hänvisning till "kris". Det är en enorm maktförskjutning till makthavarnas förde och, enligt mig ännu större hot mot assistansreformen än direktiven i LSS utredningen. Och hur ska anordnarna kunna planera sin verksamhet om man inte med säkerhet vet hur mycket pengar man har till förfogande?

Vid sidan av den förödande maktförskjutningen är hela beslutsprocessen djupt odemokratisk.  Förslaget kommer att bakas in i höstens budgetproposition vilket lämnar ytterst lite utrymme till en demokratisk debatt. Metoderna som används visar att regeringen är beredda att vidta alla tänkbara åtgärder för att uppnå sin "kostnadskontroll", även om det sker på ett sätt som för tankarna till auktoritära regimer som Sverige ofta kritiserar. När detta väl införts på riksnivå kommer rimligen kommunerna också att haka på. Det innebär att även de andra LSS insatserna också kommer bli utsatta för ytterligare besparingar med hänvisning till "kris i kommunen".

Vad kan vi göra? Protestera så klart men ärligt talat vet jag inte hur vi ska kunna stoppa det. Möjligen mailbomba företrädare för oppositionen, socialdemokrater på lokal och regionnivå. Ta kontakt med jurister som är experter på förvaltningsrätt och grundlagarna. Tyvärr finns ju ingen författningsdomstol att vända sig till heller. Med mycket stor sannolikhet bryter det här mot regeringsformen och helt klart CRPDS -s princip om att uppnådda rättigheter inte får försämras, barnkonventionen mm... 


I nästa blogginlägg ska Stefan Löfven få hård kritik för sitt agerande. Statsministern och ingen annan är ytterst ansvarig för regeringens politik och därmed angreppen mot LSS och  assistansreformen.* I ett blogginlägg förra veckan där jag bland annat tog upp att vi går mot en utveckling där allt mer ansvar läggs på anhöriga påpekade en facebook vän att Kommunerna gärna även hänvisar till äktenskapsbalken för att motivera avslag. Givetvis helt oacceptabelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar