torsdag 11 april 2024

Tillbakablick på alla försämringar sedan assistansreformen och LSS infördes 1994, del 1

 Ska i två blogginlägg titta tillbaka på hur frihetsreformen urholkats. Det är odiskutabelt att förfallet för assistansreformen accelererade kraftigt efter 2015. Fundamenten var emellertid på plats långt tidigare.

Orsaken till dagens problem grundlades redan 1993-94…


Till mycket stor glädje för alla berörda fick vi en på papperet fantastisk rättighetslag 1994, LSS som i år alltså fyller 30 år, en av 10 insatser var personlig assistans. Vad många troligen inte känner till är att det var mycket nära att det inte blev någon assistansreform alls.


Det mäktiga finansdepartementet som leddes av Anne Wibble tycke att den beräknade kostnaden var för hög men gav till slut med sig men med ett viktigt motkrav. Redan efter ett år skulle kostnaden utvärderas/granskas i en utredning. Detta skrevs t.om in i lagens förarbeten. Jag vågar med 99 % säkerhet slå fast att utan en ihärdig Bengt Westerberg hade vi aldrig fått en assistansreform.


Sedan 1994 har således å ena sidan funktionsrättsrörelsen och på andra sidan finansdepartementet samt kommunerna befunnit sig mycket, mycket långt ifrån varandra i synen på vad som faktiskt menas med rättighetslag. Eller rent krasst – för finansdepartementet har det alltid funnits en gräns för hur mycket det får kosta – en gräns som är mycket lägre än de faktiska behoven. Obegränsad finansiering efter behov enligt vårt synsätt – glöm det…

 

1995-1996 – utredning och grundläggande behov införs

1994 återkom Socialdemokraterna till makten. Sverige befann sig i djup ekonomisk kris. Allt enligt lagens förarbeten sjösattes en utredning 1995. Förslagen i utredningen var förödande. Bland allt dåligt fanns t.ex. förslag om en kommunalisering. Hade allt genomförts hade assistansreformen i praktiken skjutits i sank redan efter något år.


Protesterna blev mycket kraftiga och utredningen förkastades. Fast en mycket viktig förändring infördes, nämligen begreppet grundläggande behov. Därmed ändrades hela synen på frihetsreformen vad som faktiskt krävdes för att bli beviljad personlig assistans. Vi började glida mot en mer medikaliserad syn på våra behov – tvärtemot lagens verkliga syften. Begreppet grundläggande behov har i förlängningen varit helt förödande.


Varför infördes då detta begrepp? Officiellt var det för att få en ”tydlig” gränslinje” för vad som var statens och kommunernas ansvar. I praktiken handlade det givetvis om att hålla nere notan för staten. Och kommunerna? Ja, de var motståndare till införandet av en rättighetslag redan på remisstadiet. Officiellt för att LSS ”inskränkte det kommunala självstyret”. Förutom själva notan var detta egentligen bara en ”kod” för att kommunerna och deras mäktiga intresseorganisation KFO (numer SKR) ogillade att maktbalansen försköts till kommunernas nackdel. Ändå skulle de själva ansvara för 9 av 10 LSS insatser + delar av assistansreformen – ingen bra start för en rättighetslag…


Så vitt jag minns (var inte lika engagerad på den tiden) var ändå inte protesterna så stora. Tills vidare orsakade inte begreppet grundläggande så stora bekymmer. Inledningsvis tolkade FK nämligen begreppet mycket generösare än vad som senare blev fallet.


Finanspolitiska ramverket införs efter 90-talets ekonomiska kris

Med brett blocköverskridande parlamentariskt stöd införde S regeringen det omfattande regelverk om styr statens utgifter som är känt som det finanspolitiska ramverket. Som jag skrivit tidigare – det uttalade syftet är att hålla nere statens utgifter som inte får ”skena”. Den för oss viktigaste punkten är att riksdagens tre år i taget fastställer ett utgiftstak hur mycket pengar staten får spendera och olika budgetposter ska ställas emot varandra. Därmed förvandlades assistansreformen från en rättighetslag med – i teorin obegränsat utgiftstak till en utgiftspost i mängden. Under i stort sett hela sin livstid har därmed assistansreformen de facto inte varit en rättighetslag som funktionsrörelsen vill den ska vara.

 

2004-2007 – Debatten om fusk/kriminalitet och höga kostnader börjar

Trots allt fungerade assistansreformen relativt bra 1997-2007-2009. Antalet personer som beviljades PA steg kraftigt och från 2001 stryks inte rätten till PA vid 65 års ålder. Visst grymtades det i maktens korridorer om höga kostnader men i helhet fick vi ändå leva i relativ fred. För egen del märktes det framförallt i tvåårsomprövningarna som egentligen bara var avstämningar allt fungerade.


2004-2007 började ändå klimatet att hårdna. Media började uppmärksamma fusk och kriminalitet i olika former. Först handlade det om anordnare och assistansanvändare som använde pengarna till allt möjligt som inte var avsatt, sedan började bedrägerierna få utrymme i media. Som så många andra var jag mycket naiv på den tiden. Något enstaka rötägg inget att bry sig om – det påverkar inte oss tänkte Tompa. Jag hade totalt missbedömt vilka konsekvenser det skulle bli. ”Som ett brev på ”posten” började det nu bli en debatt om att personlig assistans ”kostade för mycket”, kriminella skodde sig och samhället saknade kontroll över utgifterna.

 

2007-2009 – begreppet integritetsnära hjälpbehov lanseras och bekräftas i Regeringsrätten.


I LSS framgick från och med 1996 att det krävdes över 20 timmar/vecka med grundläggande behov för att bli beviljad statlig assistansersättning vilket som nämndes ovan inledningsvis inte verkade vara något stort hot. Under 2007 lanserade emellertid Försäkringskassan ett nytt begrepp – nämligen ”integritetsnära grundläggande behov”. Därmed höjdes ribban rejält för vad som i – tillämpningen var ett grundläggande behov. Ett rättsfall med Luleå kommun inblandat vandrade ända upp till dåvarande Regeringsrätten som gick på kommunens linje år 2009.


Jag menar bestämt att införandet av begreppet ”integritetsnära hjälpbehov” och den tillämpning som efterhand infördes efter domen 2009 är de absolut viktigaste orsakerna till att vi hamnat där vi är. Regleringsbrevet 2015 fick naturligtvis enorm betydelse men den juridik som FK rotade fram för att hitta lagligt stöd för att ta fram osthyveln byggde helt och hållet på detta begrepp samt domen från 2009. Ja, Försäkringskassan dammade faktiskt av en dom till från HFD från 2012(!) som innebar ytterligare inskränkningar i vad som var ett grundläggande behov men det återkommer jag till i del två om nedmonteringen av assistansreformen.

 


torsdag 21 mars 2024

Viktig positiv dom i Kammarrätten angående dubbla föräldraavdrag

 Reformerna i Stärkt personlig assistans var tänkt att stärka rätten till personlig assistans, inte minst för barn som drabbades allra hårdast år 2016-2017, ca 2000 personer beräknades att återfå sin rätt till personlig assistans. Jag har flera gånger bloggat om varför reformen hittills är ett fiasko, antalet personer beviljade statlig assistansersättning fortsatte att långsamt minska under 2023. Huvudorsakerna är dessa:


·   Försäkringskassan och antagligen flertalet kommuner i släptåg (kanske alla) gör ett dubbelt föräldraavdrag. Tanken var att ett schablonavdrag skulle göras för behov som alla barn – oavsett funktionalitet har. Försäkringskassan. FK gör emellertid ett avdrag till – från barnets behov som är orsakade av funktionsnedsättningen.

·   

SStärkt personlig assistans är från början underfinansierad med minst 1 miljard troligen över 1,5 miljarder kr – årligen

 

Funkisrörelsen, politiker och LSS jurister är eniga – så här var det inte tänkt att avdraget skulle fungera.


I domstolarna har det emellertid kommit flera domar nu som ger både Försäkringskassan och kommuner bakläxa. Nyligen kom en dom fån Sundvalls Kammarrätt som handlade om just detta. Åre kommun ansågs ha gjort fel angående att dubbla föräldraavdrag använts. Så här resonerar Sundsvalls kammarrätt:

Ett sådant sätt att beräkna leder till att vissa av barnets hjälpbehov inte alls beaktas, exempelvis i de delar som avser att lägga upp och dela mat, nagelklippning och övrig kroppsvård. Bestämmelsen om föräldraavdrag har således tillämpats på ett felaktigt sätt”


Förvaltningsrätten hänvisar också till LSS9 § f:

När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det enligt 9 f § LSS bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose med hänsyn till barnets

Bestämmelsen i 9 f § LSS innebär att barnets t ålder, utveckling och övriga omständigheter, vilket görs genom ett schablonavdrag (föräldraavdrag)

 Totala hjälpbehov ska först  sammanställas och därefter ska ett föräldraavdrag göras enligt schablon.


Fortsättning lär följa. Är själv ganska säker på att frågan om FK-s och kommunernas tillämpning av föräldraavdraget kommer avgöras i Högsta Förvaltningsdomstolen och utgången känns oviss. Det är myndighet som via en rad restriktiva domar starkt bidragit till att vi befinner oss där vi är. D v s en dysfunktionell LSS lag som inte alls fungerar som det var tänkt år 1994.Hur länge ska vi behöva vänta på att vi får en indexerad höjning av schablonersättningen som åtminstone följer löneutvecklingen? Tja tittar vi på finansdepartementets finansplan t.om 2026 ser det som jag skrivit om tidigare – mycket kärvt ut. I de planerade budgetanslagen för personlig assistans finns helt enkelt inte utrymme för stora höjningar av schablonen. I klartext – det finns ingenting i mitten av mars 2019 som tyder på att finansdepartementet är redo att öppna plånboken rejält för att möjliggöra rejäla höjningar. Utifrån de medel som ändå anslås – enda möjligheten att rejält höja schablonen är att ett stort antal personer till förlorar statlig assistansersättning


Jag viker mig aldrig här. Nya behovsbedömningar är givetvis mycket viktiga med en de hjälper inte om underfinansieringen inte stoppas. Vår frihetsreform stryps ekonomiskt och plågsamt till döds.FN håller återigen på att undersöka hur medlemsländer om skrivit under/ratificerat Funktionsrättskonventionen lever upp till den. Sverige får återigen kritik – utvecklingen går åt fel håll. Funktions rätt Sverige kommenterar:


 Det blev uppenbart att regeringen inte har tagit tillvara kunskaperna från civilsamhället. Sedan vi lanserade vår granskning och våra rekommendationer i Respekt för rättigheter 2019 har politiska beslutsfattare haft tillgång till vår expertis och en lista på vilka åtgärder som behöver genomföras inom olika politikområden. Vi har dessutom lyft det stora och akuta behovet av dessa åtgärder på en mängd olika möten med regeringen de senaste fem åren.


 Bara en av de rekommendationer som Sverige 2014 fick från FN har genomförts fullt ut, och det är inrättandet av en oberoende MR-institution. Det mesta återstår att göra. Regeringens strategi för funktionsrättspolitiken saknar konkreta åtgärder och ambitiösa mål, och civilsamhället har begränsade möjligheter att bli aktivt involverade. Vi ser en utveckling där det ekonomiska stödet till civilsamhället urholkas alltmer, vilket försämrar våra förutsättningar att arbeta för våra medlemmars intressen på funktionsrättsområdet,

Alla som följer den här bloggen vet vi det här laget att jag aldrig blir förvånad längre när det kommer rapporter om försämringar och att utvecklingen går åt fel håll. Men invänder säkert en del - har vi det ändå inte bra jämfört med den stora, stora majoriteten bland våra vänner runt om i världen? Jo, så är det. Jag har rest runt en del i världen och sett bottenlös fattigdom. Jag har varit i Thailand tre gånger och sett NOLL thailändare i rullstol och jag har sett en utfattig kvinna utan ben som tiggde pengar på en trottoarkant i en stad i Guatemala. (F.ö. var Visby innanför ringmuren kanon vad gäller tillgänglighet jämfört med staden som hette Antigua). Kvinnan skulle tycka att vi lever i ett paradis men:


Till skillnad från Guatemala är Sverige ett av världens rikaste länder. Och då är det helt oacceptabelt att vi bara sparar, sparar/försämrar på praktiskt taget alla former av stöd till personer som på olika sätt behöver hjälp från välfärdsstaten. Det är ett faktum att ambitionsnivån sänkts senaste 10-20 åren. 


Alla utgifter måste finsieras så klart, det är det mest grundläggande som finns i ekonomin - oavsett om verksamheten handlar om en enskild person, en liten förening eller en hel stat. Det  är ändå lätt att bevisa att ambitionsnivån har sänkts genom att se hur stor andel av Sveriges BNP som satsas på stöd till funkisar och sjuka personer. Minskningen är markant under 2000-talet trots att Sverige som land är rikare än någonsin.

 

Det här blir sista blogginläggen innan påsk. Önskar alla läsare en

 GLAD PÅSK!

torsdag 14 mars 2024

Positiva beslut i Förvaltningsdomstolarna men ska vi behöva oroa oss för nya omprövningar?

 Tittar vi historiskt så har förvaltningsdomstolarna varit allt annat en generösa i synen på hur LSS lagen med alla insatser ska tillämpas. Det finns ju som bekant ett antal prejudicerande domar (rättsfall som många gånger drivits av kommuner) som hjälpt till att demolera rättighetslagens intentioner. Att Försäkringskassan sen i praktiken satt i system att tolka de här restriktiva domarna så strängt som möjligt har förvärrat situationen ännu mer.


Men har nu FK gått för långt i besparingshysterin och att bända och tänja på existerande lagtext och befintliga domslut. Positiva nyheter är vi inte bortskämda med men det finns faktiskt tecken som tyder på juristerna i domstolarna nu börjar sätta ner klacken. För någon vecka sedan hade nätsajten Heja olika en rubrik som lydde så här:

Trendbrott: Assistansanvändare vinner fler segrar i domstol


Vad har hänt rent konkret? Det handlar inte om domar som på allvar går till bottnen med de riktigt stora problemen. Däremot har det nu kommit domar som på olika sätt underkänner Försäkringskassans beslutsunderlag när assistansen dras in. Juristen och LSS experten Jessica Gustavsson sammanfattar:


Jag vill sammanfatta det som att det skett ett skifte i ombudens argumentation och i domstolarnas domskäl – från att argumentera i sak, till att argumentera emot att saken är tillräckligt utredd av Försäkringskassan.


Jessica Gustavssons slutsats är att ändrad strategi hos rättsombuden - ändrat fokus från själva sakfrågan till att ifrågasätta FK-s hantering av själva fallet ger resultat.


Jessica Gustavsson fortsätter:

Domstolarna har plockat upp att det medicinska underlaget är A och O i assistanssammanhang, och för att Försäkringskassan ska kunna underkänna ett tidigare accepterat medicinskt underlag krävs nu bevisning av motsvarande tyngd.


Det är inte längre självklart att Försäkringskassan kan ”komma undan” med att basera betungande beslut på enstaka journalanteckningar, egna observationer vid oanmält hembesök, eller andra mer lösryckta uppgifter som är öppna för tolkning. 


Jag vill nog säga att det klart framgår Försäkringskassan nu måste prestera tyngre bevisning än den bevisning som låg till grund för beviljandet, om Försäkringskassan vill dra in assistansen.


Sammantaget kan vi åtminstone skönja ett ljus när det gäller tryggheten att inte förlora sin assistans på milt uttryckt – tveksamma grunder. Frågan är vad som blir Försäkringskassans och därmed ytterst regeringens motdrag? 

Trendbrott i domstolarMånga har haft förhoppningar på signaler från engagerade riksdagspolitiker att de mycket stora problemen med Föräldraavdraget för Stärkt personlig assistans kommer att lösas inom kort. Tyvärr – men som vanligt inte oväntat för mig ser de förhoppningarna ut att gå i kras. Regeringen har istället meddelat att den tänker tillsätta en ny utredning (femtielfte i ordningen sedan 1994?) och Tidöpartierna har röstat ner ett utskottsinitiativ. ”Lösningen” i Rosenbad blir därmed att skjuta problemet framför sig och i bästa fall leverera en lösning i en obestämd framtid.  


Vad som däremot prioriteras istället är enligt Jessica Gustavsson att identifiera 10 viktiga sätt som välfärdskriminella använder för att komma åt skattepengar. Det visar ännu en gång tycker jag den väldiga ocean som skiljer regeringen och brukarrörelsen vad som är viktigast att prioritera. Det är de hårda sakerna – inte självbestämmande och mänskliga rättigheter enligt Funktionsrättskonventionen. Och det är inte överraskande. Ulf Kristersson har veterligen aldrig sagt någonting om en återupprättad assistansreform – däremot har vår statsminister varit väldigt tydligt med att bekämpa välfärdskriminalitet har mycket hög prioritet – här är statsministern och Magdalena Andersson överens.


Ett nytt potentiellt beckmörkt orosmoln kan tyvärr skönjas. Signaler kommer om att det finns tankar i regeringen på att åtminstone tillsätta en utredning (suck) till om att kanske återuppta tvåårsomprövningar eller t.om återuppta dem utan utredning. Det kan tyckas överraskande utifrån vad som sagts tidigare från Rosenbads socialdepartement men inte särskilt överraskande att det dyker upp om vi väger in vad som verkligen prioriteras. Lägg därtill att Försäkringskassan i flera år tryckt på för återupptagna omprövningar i någon form. Hur mycket spelar de nya domarna om högre beviskrav för indragen assistans in att detta lyfts? Troligen in inte alls obetydlig roll, domarna ändrar ju faktiskt maktbalansen till Försäkringskassans nackdel.

 

Hur oroliga ska vi vara? Skulle återupptagna omprövningar bli verklighet utan nytt regelverk ska samtliga Tidöpartier och i synnerhet L, KD och SD skämmas så länge partierna existerar. För återupptagna omprövningar med dagens regelverk är i praktiken dödsstöten för hela reformen. Och det kan väl ändå ingen assistansvänlig politiker eller parti till höger som kritiserat S väldiga vanskötsel så hårt gå med på att:


Vi var med och fattade beslutet att i praktiken avskaffa assistansreformen


Så, nej jag tror inte vi behöver vara så oroliga men bara det faktum att det uppenbart finns tankar om återupptagna omprövningar är mycket allvarligt.

 


torsdag 29 februari 2024

Intressant intervju med forskare om tillämpningar och aktuellt om antalet assistansberättigade

 Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap och har tidigare jobbat hos Försäkringskassan. Helene har intervjuats av Assistanskoll och har skrivit en avhandling om hur väl den svenska staten uppfyller intentionerna i LSS lagstiftningen. Föga förvånande för alla som är insatta i assistansvärlden är Helene mycket kritisk till begreppet integritetsnära behov som saknar stöd i lagtexten. Hon är också emot begreppet grundläggande behov som är helt centralt sedan 1996 men den verkliga ”boven i dramat” är ändå uppdelningen med ”integritetsnära behov. Helene säger bland annat följande:

 

Att de grundläggande behoven delats in i integritetsnära delar har skapat en sorts volymknapp där beviljandet av grundläggande behov kan vridas upp och ner med nya domar som tar bort nya moment.


Handläggarna hos Försäkringskassan är en yrkeskategori som genom åren fått mycket besk kritik från vår sida. Helene menar ändå att generellt gör handläggarna sitt bäste för att försöka uppfylla lagens målsättningar men blir bakbundna p.g.a. de restriktiva domarna och FK-s tillämpningar:


Stämmer det utifrån mina egna erfarenheter? Både ja och nej säger jag.


Fram till 2013 har jag inte det minsta minne om att jag tyckte behovsbedömningar eller omprövningar (i praktiken avstämningar) var det minsta obehagligt. Omprövningen 2013 var visserligen synnerligen obehaglig - för första gången vändes mitt liv ut och in i minsta detalj. Men MYCKET VIKTIGT - handläggaren var verkligen intresserad av de behov jag faktiskt hade och precis som i artikeln gav hen med "tips" art ta upp som var viktiga att ta upp för att komma över 20-timmars gränsen för grundläggande behov. Det slutade med att jag blev beviljad 29 timmar/vecka i grundläggande behov med totalt dygnet runt assistans, Fortfarande gäller det beslutet för mig.

 

Fyra år senare hade det ändrats totalt. Handläggaren jag hade då var totalt ointresserad av mina faktiska behov. Det kändes som det redan var bestämt att jag skulle åka ut. Jag är också helt ÖVERTYGAD om att den s.k. transportdomen som kom några månader tidigare ("omprövningen" gjordes i september) tillämpades fullt ut på mig. Som ni säkert känner till räddades jag enbart av omprövningsstoppet.

 

Och det hjälps inte - när det gäller assistansen är jag JÄTTERÄDD för Försäkringskassan.


Hela intervjun i AssistanskollKällor: Alla siffror nedan är hämtade från Assistanskolls statistik som i sin tur hämtar från Försäkringskassan


Reformerna för Stärkt personlig assistans beräknades ge ca 2000 personer personlig assistans som förlorat den.  Som bekant har resultatet tyvärr inte blivit vad vi väntade oss. Resultatet hittills är ett fiasko. Vi får rapporter om att det – särskilt för barn har blivit ännu svårare än tidigare att bli beviljad statlig assistansersättning. Detta ses också i statistiken för både antalet personer beviljade personlig assistans och att Försäkringskassans utgifter för personlig assistans beräknas bli lägre än planerat.

Flera tusen personer skulle alltså få personlig assistans igen – var tanken i alla fall. Antalet personer beviljade assistans fortsätter istället att långsamt minska. I december 2023 var 13253 personer beviljade statlig assistansersättning, en minskning med 127 personer på ett år. Sedan hösten 2015 är minskningen hela 2962 personer.

Vad gäller utgifterna för Försäkringskassan var beloppet lägre än väntat 2023, 36 miljoner kr användes inte - de totala utgifterna var 24,55 miljarder kr. Summan för 2024 beräknas bli knappt 25,34 miljarder kr. Det innebär att FK sänkt sin utgiftsprognos med hela 692 miljoner kr från 26,03 miljarder kr– motsvarar dygnet runt assistans för ca 340 -350 personer. Försäkringskassans egen förklaring lyder så här:

Det är möjligt att intresset och det uppdämda behovet av att ansöka om assistans efter införande av stärkt rätt till assistans har överskattats. Det kan också vara så att skillnaden mellan det nya regelverket och det tidigare inte varit så stor vilket i sin tur gjort att färre personer har ansökt om assistansersättning.

Att behovet är mindre än väntat avfärdar jag helt av följande anledning:

Barn är den grupp som drabbades hårdast av den brutala osthyveln 2016-2017 och Stärkt personlig assistans var tänkt att hjälpa i första hund barnen. Ganska magstarkt att FK överhuvudtaget nämner det som delförklaring…


Däremot spelar givetvis det dubbla föräldraavdraget en stor roll- vilket aldrig var tanken. Avdraget skulle ju bara göras från de behov som alla föräldrar anses ha. Att dessutom göra ett avdrag till med behov som beror på funktionsnedsättningar är helt emot tanken. Detta har också bekräftats av såväl jurister som riksdagspolitiker som Assistanskoll intervjuat. Vi får inte heller glömma bort att Stärkt personlig assistans aldrig var tänkt att gå till botten med de riktigt grundläggande problemen för hela reformen – främst behovsbedömningarna och underfinansierad schablon.


Jag viker inte en mm från att även anslagen från finansdepartementet också spelar en mycket viktig roll. Har flera gånger gått igenom att jag anser att hela Stärkt personlig assistans är underfinansierad från början – underskottet är årligen minst 1,0 miljard kr, möjligen över 1,5 miljarder årligen jämfört med verkliga behov för ca 2000 personer. Detta i kombination med tidigare besparingar lägger sig som en filt över såväl Stärkt personlig assistans och även övriga reformen.

Så länge inte anslagen höjs rejält är det tyvärr svårt att känna optimism angående assistansreformens framtid som det var tänkt den skulle fungera.Bild:

Tompa sitter i min rullstol på balkongen i en grön t-shirt i min bostad och skriver blogginlägg en solig sommardag.

 

tisdag 20 februari 2024

Protesterar Funktionsrättsrörelsen för lite mot alla besparingar/försämringar?

 ”Urfadern” till assistansreformen i Sverige Adolf Ratzka kom till Sverige i mitten av 1970-talet (lite osäker på årtalet, tror det var 1973) och berättade senare att han blev förvånad av flera saker.


Dels hade Sverige byggt upp en mycket omfattande välfärdsstat – men vi funkisar var fortfarande en synnerligen marginaliserad grupp. Många bodde fortfarande kvar på institutioner. Trots de stora bristerna var den svenska funktionsrättsrörelsen enligt Ratzka väldigt passiv. I början av 80-talet fanns det visserligen möjligheter att bo i egna hem men det var fortfarande inte frågan om personlig assistans – hjälpen var enbart knuten till egna hemmet men ändå verkade de flesta nöjda med det. 1984 grundade Adolf Ratzka föreningen STIL som jobbade hårt för att införa personlig assistans i Sverige. Ett första försöksprojekt påbörjades i Stockholms kommun 1986.


År 2024 kan det kännas konstigt men faktum är att funktionsrättsrörelsen i Sverige inledningsvis inte alls var entusiastisk inför idén med personlig assistans– ”för amerikanskt, för individcentrerat” tyckte många. Ratzka och STIL jobbade alltså inledningsvis i motvind -inte bara mot politiker, delar av facket med mera. Det dröjde fram till skiftet 80-90 tal innan funktionsrättsrörelsen på allvar omfamnade den då revolutionerande idén med personlig assistans.


För 5-6 år sedan läste jag en lång intervju med Adolf Ratzka där han berättade om första tiden i Sverige, de stora paradoxerna i den svenska välfärdsstaten och den, enligt honom allt för stora passiviteten både i dåtid och nutid. För ja, Adolf Ratzka ansåg intervjun att det fortfarande protesteras för lite, vi ställer för låga krav på makthavarna etcetera. Ligger det något i det Adolf Ratzka framför – är vi för passiva?


Ser vi till första hälften av 10-talet står jag till 100 % för att funktionsrättsrörelsen som helhet var väldigt passiv vad gällde assistansen och andra LSS insatser, eldsjälarna jobbade givetvis på, för försämringarna inleddes åtskilliga år innan det ökända regleringsbrevet till Försäkringskassan hösten 2015 Det var som att många inte ville ta in vad som faktiskt var på väg att hända. Hela fundamentet var redan på plats redan 2009 när den första domen i dåvarande Regeringsrätten kom som inskränkte de grundläggande behoven generellt. Sen kom dom på dom som byggde vidare på domen från 2009. Detta fundament började faktiskt att byggas upp redan 1996 när de grundläggande behoven infördes.


Däremot jobbade många väldigt hårt för att förbättra tillgänglighetslagstiftningen. Vi minns Torsdagsaktionen som varje vecka pågick i flera år utanför Rosenbad. Debatten om tillgänglighet i rörelsen var verkligen livlig vilket 2015 resulterade i en förbättrad tillgänglighetslagstiftning. Att protestera – det lönade sig!


Det skulle dröja ända fram till 2016-2017 innan protesterna mot försämringarna i assistansreformen tog fart på allvar även utanför ”eldsjälsgrupperna”. Flera tusen personer förlorade statliga assistansersättning 2016-2017. Som vi tyvärr minns med fasa var ju reformen på gränsen till fullständig kollaps hösten 2017. Från och med 2016 var det enorma protester, vi verkligen samlade oss, inte bara brukarrörelsen utan absoluta merparten av de stora medlemsförbunden i Funktions rätt Sverige. Utan alla protester, demonstrationer, debattartiklar mm är det inte säkert att regeringen infört omprövningsstoppet senhösten 2017.


Det sägs ibland att revolution blir det först när typ 90-95 % av befolkningen är så desperata att de inte anser sig ha något att förlora. Svenskar är dessutom inte kända precis för att gå ut och protestera som franska bönder. 2016-2017 såg vi ändå en mini version av detta i den svenska funkisrörelsen och resultat – det fick vi. Vi lyckades också stoppa det nästan totala förfallet för sjuk och aktivitetsersättningen.


Nu har det gått drygt 6 år sedan omprövningsstoppet infördes och fortfarande ser vi inga tecken på att den nya regeringen ledd av Ulf Kristersson är på väg att åtgärda de verkligt fundamentala problemen frihetsreformen dras med – underfinansieringen, behovsbedömningarna. OK, assistansreformen ska förstatligas men det hjälper inte om inte ovannämnda saker åtgärdas först. Efter 2017 har dessutom nya allvarliga problem tillkommit som hotet mot dygnspassen och välfärdskriminaliteten spökar allt mer. Jag ifrågasätter inte ledande kriminologers slutsats att brott riktade mot välfärdsstaten är ett allt allvarligare problem. Väldigt länge blundade många för de problem som faktiskt finns.


Hur är det då med protesterna från vår sida efter 2017? ”Blandad kompott” tycker jag.


Den kroniska underfinansieringen av schablonhöjningen från och med 2013-2014 var länge väldigt lågt prioriterad, protesterna från vår sida var länge – helt obefintliga. Vi skulle satt ner klacken senast 2015. För egen del väntade jag fram till 2017 vilket var för sent även det. Det var först när kampanjen Rimliga villkor kom igång för snart två år sedan som det började hända saker. 


Ska jag tala om egna erfarenheter, jag engagerade mig på allvar med start 2011 så konstaterar jag i alla fall att eldsjälarna är för få. Slog nästan ner som en blixt för mig när en av mina personliga assistenter framförde följande:


Thomas – alla möten du är med på så är det alltid samma personer som är med. Finns det inget bredare engagemang hos er? Tänkte efter lite. Jo, det stämde faktiskt. Det var samma personer som ständigt närvarade – ”omsättningen på nya deltagare” var faktiskt minimal. Ja, eldsjälarna är för få men hur är det då med protesterna? Svaret på rubrikens fråga blir enligt mig både ett ja och nej.


Senaste 3-4 månaderna tycker jag engagemanget för schablonen återigen avtagit – det känns som många var nöjda för att vi fick 2,5 % i höjning för 2015 och inte ynkliga 1,5 %. Visst 2,5 % är bättre än 1,5 % men fortfarande långt från tillräckligt. Och varför är det vad det verkar ingen mer än  -  vad det verkar jag själv som offentligt är djupt kritisk till att regeringens budget budgetplan fram till 2026 inte lämnar utrymme för stora schablonhöjningar heller? Socialdemokraterna kommer också för lindrigt undan – för de ger inte mer pengar än regeringen. Samma snålhet som när statsministrarna hette Stefan Löfven eller Magdalena Andersson.


Många är mycket rädda för att dygnspassen ska tas bort. Men jag tycker faktiskt inte den rädslan omsatts i protester som motsvarar rädslan. Hotet från välfärdskriminaliteten underskattas fortfarande.


Däremot är protesterna mot hur Försäkringskassan hanterat föräldraavdraget mycket större vilket också resulterat i ett intresse i Riksdagen, likaså den växande härvan med undanhållen information från Försäkringskassan till minst en person som fått indragen assistans och kraftig kritik från Justitieombudsmannen. Vad gäller alla andra försämringar. På hemmaplan tycker jag vi verkligen rytit till nu vad gäller nedläggningen av klimatvården. Finns säkert många liknande lokala exempel runt om i landet.


När Assistanskoll intervjuade journalisten Anders Lindberg sa han följande:

Att pensionärerna fick kompensation för jobbskatteavdragen till skillnad från funktionshindrade visar att det lönar sig att protestera. Anders Lindberg vill se mer protester från funktionshindrade.


– Det sker inga motsvarande stora protester från funktionshindrade. Om utvecklingen ska vändas måste de ske starka protester från funktionshindrade


Eldsjälarna kommer alltid att protestera men det räcker inte om de inte får med sig den stora majoriteten som oftast inte gör sin röst hörd. Hur får vi det? Eller är det så enkelt att de allra flesta senvintern 2024, trots allt fortfarande har ”för bra” i funkisrörelsen för att möjliggöra stora protester i ett samhälle som sedan lång tid präglas av samarbete och kompromisser istället för konflikter med högljudda protester?


Assistanskoll intervjuar Anders Lindberg


måndag 5 februari 2024

Region Jönköping drar in rätten till klimatvård och funderingar kring drivkrafterna bakom beslutet

 Klimatvård innebär att patienten får rehab träning på värmare breddgrader, i min hemregion innebär det Kanarieöarna. Patientgrupper som berörs är t.ex. personer med reumatism, psoriasis eller en neurologiska funktionsnedsättningar. För 3-4 veckor sedan fick jag en fråga från mina föräldrar om Regionen fortfarande erbjuder rehab träning i ett varmare klimat. Jag svarade – så vitt jag vet gör Regionen det. Bara någon vecka senare fick jag via mitt engagemang i Funktionsrätt Jönköpings län veta att Regionen lägger ner rätten till klimatvård finansierad av offentliga medel. Detta sker med kort varsel.


Funktionsrätt accepterar inte det här utan motstånd så klart. Utöver det faktum att klimatvården läggs ner är vi mycket kritiska till att beslutet kommit med kort varsel, utan dialog med berörda patientgrupper och menar vi avsaknad av konsekvensanalys av beslutet för berörda grupper. Ett av argumenten vi fått har gjort oss rejält upprörda. Regionen hänvisar till att dess verksamhet måste minska koldioxidutsläppen… En milt uttryckt uselt motiv. I så fall, hur mycket tänker Regionens ledning själva minska sina egna” koldioxidavtryck” i tjänsten? En kvalificerad gissning – noll procent…


I sitt officiella meddelande hänvisar Regionen inte till minskade koldioxidutsläpp men det framgår tydligt att det – som vanligt handlar om att spara pengar. Regionen skriver att finns andra utgiftsposter som är viktigare att prioritera:


Nya läkemedel och behandlingar gör att behovet av klimatvård har minskat. Region Jönköpings län gör därför som flertalet av regionerna i landet och avslutar denna typ av vård, huvudsakligen inom hud och rehabilitering. Frigjorda resurser kan istället användas på läkemedel och behandlingar inom regionen.


Vi förstår att det finns många patienter som uppskattar den vården och som känner att de får stor nytta av rehabilitering i ett varmare klimat, men genom att avsluta klimatvård kommer vi att ha möjlighet att hjälpa fler patienter under en längre period än de tre veckor som klimatvården gäller.


Underförstått enligt Regionen - det finns viktigare grupper att prioritera. 


Meddelande från Region Jönköping


Vi har varit med i både lokalnyheterna där både Funktionsrätt och Reumatikerförbundet deltar samt gjort en skrivelse som ska sändas till Regionstyrelsen. Där kritiserar vi ovan nämnda saker och hänvisar att Socialstyrelsen gjort studier som visar att klimatvården har en mycket positiv inverkan på hälsan, även lång tid efter hemkomsten. Det här handlar inte om vanliga sol och badsemestrar. Jag låter Reumatikerförbundet och en Neuromedlem i Jönköping jag känner förklara närmare:


Det finns en liten grupp som måste ha ett mer strukturerat, multidisciplinärt stöd, avsatt tid och mer djupgående utbildning för att själva kunna hantera sin sjukdom så bra som möjligt. Fler regioner borde läsa på om klimatvård, ta del av ny forskning och ge denna grupp patienter den klimatvård de behöver. 


Det finns det många personer med en neurologisk diagnos där rehabilitering är den enda medicinska behandling som finns att tillgå.En rehabilitering som patienterna redan i nuläget får kämpa för att få i rätt utsträckning utifrån den enskildes faktiska behov.. När nu klimatvården läggs ner lämnas den grupp patienter utan möjlighet att minska konsekvenserna av sin ofta svåra sjukdom. Det ger ringar på vattnet och påverkar därmed patientens hela livssituation.

 

 Är jag förvånad? Jag blir faktiskt aldrig förvånad längre när det kommer rapporter om besparingar/försämringar i välfärden. Och min hemregion är inte den första som lägger ner denna för berörda grupper viktiga vårdform Neddragningen ingår i ett mönster som pågått i många, många år nu. Oftast är besparingarna kortsiktiga och innebär bara att samhällets ”nota” flyttas från en budgetpost till en annan. Jag blir inte förvånad alls om vi om något år får läsa att utgifterna för den ”vanliga sjukvården i Region Jönköping ökar mycket snabbt för berörda patientgrupper.


Funktionsrätt Jönköpings län och Reumatikerförbundet intervjuas i lokalradion


Jag vill sätta in det som nu skett i Jönköping i ett sammanhang för att förstå vad som händer i svensk välfärd. Mycket av välfärden utförs och finansieras av kommuner och Regioner – sjukvård, äldrevård, hemtjänsten, skolan, socialtjänsten en mycket stor andel av stödet till stödet till oss funkisar vilket bland annat inkluderar 9 av 10 LSS insatser och delar av den personliga assistansen. Allting förklaras inte av den höga inflation vi haft några år men den bidrar en hel del eftersom allt blir dyrare även för den offentliga sektorn. Hur många procent har bara notan för elen ökat senaste två åren? Det vet jag inte men det handlar garanterat om många, många miljoner kr bara i Region Jönköping. Det har kommit larm på hemmaplan om att budgeten för allt från snöröjning till skolmat spräcker beräknade utgifter…


Sammantaget – ”konkurrensen om resurserna” ökar. Ja, jag är bedrövad att vi måste öka militärutgifterna så mycket men jag inser allvaret i läget – alla regeringar hade gjort likadant, rikets säkerhet måste prioriteras högt med eller utan Nato medlemskap.


 Rättsväsendet är en annan sådan utgift. Givet läget med den alltmer omfattande organiserade kriminalisten måste även rättsväsendet få mycket hög prioritet, oavsett färg på regeringen. Och handlar inte bara om det dagliga gängvåldet som bara är toppen på isberget, det är alla ledande kriminologer överens om. Vad som är fullständigt katastrofalt för oss är att kriminologerna är ense om att ”mjölka den offentliga sektorn på pengar” blir en allt viktigare inkomstkälla och drar nu in mycket mer pengar än droghandeln. Detta är givetvis oerhört allvarligt – denna typ av brottslighet brukar benämnas maffia. Och de slutsatser som landets ledande kriminologer gjort om detta tänker inte jag ifrågasätta.


Förra veckan höll regeringen en lång presskonferens som handlade om en rad åtgärder mot den organiserade kriminaliteten som nu enligt flera myndigheter nu beräknas dra in svindlande 150 miljarder kr/år. Brott som på olika sätt riktas mot offentlig sektor drar in allt mer av dessa 150 miljarder kr, infiltration av myndigheter blir vanligare. Åtgärderna för att komma åt allt detta kommer kosta väldigt många miljarder kr, tyvärr.


Detta förklarar inte direkt varför klimatvården dras in som inte ens finansieras av staten, åtminstone inte i första ledet. Men indirekt slår organiserad brottslighet ändå oerhört hårt mot de som berörs av samhället stöd och hjälp för ett gott liv även på Regional nivå. Dels för att kommuner och Regioner (och därmed deras ekonomi) drabbas hårt och dels för att regeringen och lokala regeringar (d v s Kommuner och Regioners) vilja att faktiskt öppna plånboken sjunker som en sten om totalt många miljarder kr runt om i landet hamnar hos kriminella. Att klimatvården hos oss hamnar i kläm är därför, tyvärr inte oväntat. Många års besparingar, pandemin, ekonomisk kris, flera års kraftig inflation, en orolig omvärld, organiserad brottslighet mm blir rena ”häxbrygden” som bara kan leda åt fel håll.

 

 


* I Jönköping fortsätter vi vår fight för rätten till klimatvård. Oavsett ekonomiskt läge, vad yrkeskriminella företar sig, krigen i världen mm kan vi inte acceptera alla försämringar. Lägger vi oss platt ner blir det bara ännu värre längre fram. Närmast väntar vi på svar från Regionen.


Protesterar vi i Funktionsrättsrörelsen för lite? Det blir ämne i nästa blogginlägg.

tisdag 30 januari 2024

Aktuella nyheter från Norge och allvarliga brister i Försäkringskassans rutiner

 

Norge är enligt alla vedertagna definitioner ett av världens absolut rikaste länder. Bland mycket annat förfogar norska staten över världens största statliga investeringsfond värd ca 14 biljoner (14 000 miljarder) kr – ofattbart mycket pengar. På lista efter lista, år efter år placerar sig Norge etta eller åtminstone i topp tre- fyr-fem vad gäller FN-s rankinglistor över världens mest välfungerande och minst korrupta länder, befolkningens levnadsstandard med mera.


Tillägg: Ingen annan stat i Europa och troligen hela världen har relativt till folkmängden samma ekonomiska resurser till förfogande som Norge. Statens kassakista är i nästintill bottenlös.


Norges allmänna socialförsäkringssystem är väl utbyggt men hur ser det ut för personer med funktionsnedsättningar – hur mycket får våra norska vänner ta del av välståndet? Vad gäller ekonomisk trygghet, lagar om tillgänglighet mm vet jag ärligt talat inte men vad gäller ekonomisk trygghet, tillgång till hjälpmedel, sjukvård mm är en kvalificerad gissning att det är bättre än i Sverige och i synnerhet då ekonomisk trygghet.


Personlig assistans då? Det finns och kallas Brukarstyrt Personlig Assistanse (BPA) men det finns ingen rättighetslag som motsvarar LSS men det är inskrivet som en rättighet i Norges motsvarighet till Socialförsäkringsbalken.


En intressent notering är att när Assistanskoll intervjuat personer som leder kampen för ett självständigt/självbestämt liv i vårt superrika grannland framgår det att även i Norge visar många gånger borgerliga regeringar större intresse för personlig assistans än socialdemokratiska dito.  Även i Norge verkar alltså Arbeiderpartiet, liksom sitt svenska systerparti ha svårt och ta till sig att inom ramen för den allmänna välfärdsstaten måste det finnas utrymme för stora satsningar på mindre grupper som annars blir marginaliserade.


Hur väl fungerar då personlig assistans i Norge? Till skillnad från Sverige är kommunerna huvudmän och står för större delen av kostnaden. Det har lett till samma problem vi ser i Sverige när kommuner ska tillämpa rättighetslagstiftning. D v s olika bedömningar i olika kommuner. Det blir ett lotteri beroende på hur var du bor. Och även om du blir beviljad hjälp är den ofta för liten.


Även Norge har så klart ratificerat Funktionsrättskonventionen men p.g.a. bland annat nämnda problem kräver nu Norges Funktionsrättsrörelse att konventionen ska bli lag. Och nu har de kommit en bra bit på vägen. Nyligen lämnade en expertgrupp en rapport till regeringen som föreslår att Funktionsrättskonventionen jämställs med andra konkonventioner som Barnkonventionen, kvinnokonventionen och även Europakonventionen. I Norge samlas alla MR konventioner i en lag benämnd Människorättslagen som tydligt ska gå föra andra eventuellt konkurrande lagar. Blir förslagen verklighet betyder det att Funktionsrättskonventionen införlivas i Människorättslagen och får därmed en mycket tung juridisk status.


I Sverige kämpar nu bland annat STIL hårt för att konventionen ska bli lag i Sverige. Självklart stödjer jag det. Jag står ändå fast vid att vi med automatik inte kan förvänta oss ”guld och gröna skogar” vilket många verkar tror. Jag har läst konventionen flera gånger, inklusive särskilda kommentaren till den superviktiga artikel 19. Och som lekmannajurist slog det mig att det inte finns vare sig tydliga sanktioner eller krav på hur mycket pengar som ska avsättas som golv i statsbudgeten, D v s ingen nedre gräns för hur låga ambitionerna får vara vad gäller resurstilldelning utan att bryta mot konventionen. Andan påminner en hel del om hur LSS är konstruerad på papperet. Den bygger på att det finns en stat med god vilja som prioriterar rättigheter, inte en stat som letar efter kryphål för att frånsäga sig sitt ansvar. En ”påhittig jurist” i besparingsivrarnas tjänst hittar troligen ett antal .kryphål utan problem, tyvärr.

Trots de brister som jag tycker finns. Det finns det flera viktiga skäl till att konventionen ska bli lag. Den allra viktigaste tycker jag är att konventionen som lag är en förebild för hur andra lagar ska utformas. Håller vi oss till den befintliga LSS lagen finns faktiskt inga tydliga kriterier för vad som är personlig assistans. I Funktionsrättskonventionens artikel 19 finns däremot mängder med kriterier som ska vara uppfyllda, hur behovsbedömningar ska gå till och ännu fler kriterier för vad som är en institution.


Vidare finns också tydliga beskrivningar om att rätten till ett självständigt/självbestämt inte går att förverkliga utan att rätten till personlig assistans kombineras med ekonomisk trygghet, tillgänglighet, fri rörlighet, rätten till utbildning, demonstrationsfrihet, familjebildning och mycket annat.


Min bedömning är därför att blir konventionen svensk lag blir det lättare för oss att kräva lagstiftning som faktiskt harmoniserar med Funktionsrättskonventionen. En sak måste vi ändå ha klart för oss. Ska funktionsrättskonventionens olika artiklar förverkligas förutsätter det att mycket mer pengar tillförs. Inte bara till assistansen utan många områden till där besparingar sker. Jag har inga illusioner om att vare sig blåa eller röda finansministrar med automatik kommer tillföra x antal miljarder extra för att Funktionsrättskonventionen blir lag. Norge är ändå en bra förebild med sin människorättslag som grund. Med en sådan lag i Sverige där olika MR konventioner ingår försvagas rimligen ändå finansdepartementets makt över våra rättigheter. D v s blir lättare att kräva våra rättigheter och driva rättsfall mot besparingar.

 Funktionsrätt Riks kommenterar så här angående utvecklingen i Norge:


– Nu hoppas vi att den svenska regeringen tar rygg på Norge och tar steg mot att införliva funktionsrätten fullt ut med svensk lagstiftning, säger:


Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.¨


Funktionsrätt - Norge visar vägen Att alla är lika inför lagen och att alla myndigheters beslut är rättssäkra är grundbultar i varje demokratiskt samhälle. Men kan vi verkligen lita på att myndigheterna gör rättssäkra bedömningar? Själv kände jag mig helt rättslös när FK var så nära att dra in min assistans hösten 2017. Nyligen har JO (Justitieombudsmannen) riktat hård kritik mot felaktig dokumentation vid omprövningar. JO uttalade sig efter en anmälning gjord av Linda Olofsson, chefsjurist vid God Assistans där en person förlorat assistans p.g.a. felaktig dokumentation. Handlade bland annat om att inte all info om alla assistansgrundande behov saknades. Hur många fler är drabbade, hur många kan ha förlorat sin assistansersättning? Det är högst oklart.


I ett fall som det här där en myndighet kritiserar en annan är kritiken från JO oväntad hård tycker jag som bland annat skriver:


I det aktuella ärendet borde allt underlag som kunde ha betydelse för frågan om AA:s behov av assistans ha förts in i hennes ärende. Eftersom Försäkringskassan inte gjorde det omedelbart och inte heller när felet uppdagades i samband med att underlaget begärdes ut uppfylldes inte förvaltningslagens dokumentationskrav


Det kan framstå som om myndigheten undanhåller underlagen


Härvan växer för varje vecka som går. Vad händer framöver? Ett bra tecken för oss är att riksdagspolitiker börjat engagera sig i frågan. Christofer Bergenblock (C) är ledamot i socialutskottet säger följande:


 Bara misstanken om att en statlig myndighet undanhåller information från den enskilde är förstås allvarlig.

Självklart bör Försäkringskassan nu gå igenom de ärenden där det kan ha blivit fel och rätta till dem om så är fallet


Försäkringskassan måste åtgärda problemen

Christofer Bergenblock säger vidare att han vill ha besked från regeringen vad den tänker göra för att FK ska åtgärda felaktiga beslut.


Fortsättning följer