fredag 17 juni 2016

LSS utredaren måste lyssna på brukarrörelsen

Idag har ungefär 16000 personer personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Kritiken handlar framförallt om att kostnaden är för hög och att kriminalitet och oegentligheter florerar utan att Försäkringskassan "tar krafttag mot fusk och överutnyttjande".


Visst, personlig assistans har blivit betydligt dyrare än beräknat. Orsakerna är främst  att behoven underskattades och att många gått från gruppboende till personlig assistans. Visst 30 miljarder kr är mycket pengar - staten står emellertid inte för hela notan, ca 80 procent och kommunerna resten. Vi menar att utgifterna för personlig assistans är väl investerade pengar. Dels har det inneburit en oerhörd förbättring i livskvalitén för en utsatt grupp människor som inte går att mäta i kronor och för det andra är assistansreformen också en mycket effektiv jobbskapare med minst 80 000 personer sysselsatta som utför ett mycket viktigt jobb.

Nu har regeringen gett direktiv till en ny LSS utredning. I direktiven finns ett mycket stort fokus på att kostnaden ska sänkas för personlig assistans. Bland annat ska fler beviljas andra LSS insatser och efter det ska ytterligare besparingar göras av "statsfinansiella skäl". I praktiken ställs därmed olika LSS insatser mot varandra. Utöver detta ska  en av regeringen utvald utredare bland annat också titta över LSS grundpelare om goda levnadsvillkor och leva som andra som anses vara för vagt beskrivna i lagen.

Vår ståndpunkt är att det går inte att göra stora besparingar utan att kvaliteten försämras. Ett stort ansvar vilar därför nu på utredaren att  presentera förslag som inte urholkar LSS intentioner ännu mer.

För det första. LSS måste ses som den rättighetslag den är tänkt att vara. Insatsen personlig assistans handlar om att kunna leva ett liv som andra, inte bara få hjälp med att överleva.

För det andra. Lyssna på brukarrörelsens argument att personlig assistans är en oerhört viktig insats för möjligheten att uppnå goda levnadsvillkor  och se till att reformen faktiskt även skapat ett mycket stort antal arbetstillfällen som ger skatteintäkter till staten.

För det tredje. En grundtanke med personlig assistans är att hen själv väljer vad assistansen ska användas till vilket i lagen kallas goda levnadsvillkor och leva som andra. Vad som uppfattas som goda levnadsvillkor är helt individuellt. Därför är det helt emot LSS intentioner om staten försöker definiera det i lagtext eller en stelt utformad mall.

För det fjärde. 288 kr/timme betalar staten ut för att täcka alla kostnader för personlig assistans. Menar man allvar med att värna assistansreformens intentioner är det orimligt att föreslå ytterligare besparingar utöver de som redan gjorts i form av bland annat den mycket låga ökningen av assistansersättningen 2015-2018.

Rätten till personlig assistans och full delaktighet i samhället är en fråga som inte får reduceras till att bara handla om pengar. Det hoppas vi utredaren inser.Thomas Juneborg - Talesperson VIMPA


Mikael Andersson - Ordförande VIMPA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar