tisdag 14 juni 2016

30 miljarder var för mycket 2015, 3,7 miljarder kr var för mycket 1995...

Att personlig assistans kostar för mycket har vi hört till leda. Ja, faktiskt lika länge som personlig assistans funnits inskriven som en rättighet i LSS. Det dröjde bara något år innan den första statliga utredningen tillsattes med syfte att sänka och flytta kostnader. Bland annat föreslogs kommunalisering. Då var bruttosumman 3,7 miljarder kr, 12 % av dagens bruttosumma (kommunernas utgifter inkluderad). Låt vara att inflationen urholkat penningvärdet en del men faktum kvarstår - trots att utgifterna för assistansen var mycket lägre  för 20 år sedan ansågs det ändå vara för dyrt.Vad säger detta? Jo, det spelar uppenbart ingen större roll hur mycket eller lite skattepengar som satsas på att förverkliga självbestämmande för personer med stora funktionsnedsättningar/funktionsvariationer. Motståndet är även ideologiskt betingat och alla de krafter som inte tycker att självbestämmande för oss är en bra idé eller åtminstone inget som får kosta nämnvärt med pengar finns en spretig "koalition" som omfattar allt från proffstyckare till kommunpolitiker och facket. När det gäller facket menar jag att motståndet bottnar i att man ser personlig assistans som vilken vårdverksamhet som helst - rakt emot brukarrörelsens syn på jobbet som personlig assistent.

Min kompis Jonas Franksson brukar säga att pengasnacket egentligen är en chimär, att allt handlar om att alla dessa grupper utifrån olika infallsvinklar är emot självbestämmandet.  Själv brukar jag säga att kostnaden kritiseras för att man inte sätter något värde på assistansreformens intentioner. Ju mer värde man sätter på en skattefinansierad verksamhet, desto mer är det offentliga beredd att betala. Tittar man bakåt under de 22 år som gått sedan LSS trädde i kraft går emellertid kritiken mot kostnaden som en röd tråd. Och då handlar det inte längre bara om en fixering på hur många miljarder kr som avsätts i stats eller kommunbudgeten. Det är i alla fall minst lika mycket ett rent ideologiskt betingat motstånd som ekonomiskt.

Varför är då självbestämmande för funkisar så kontroversiellt? Tja, vi får väl borra ner oss lite i det som Independent Living rörelsen kallar funktionsmaktordning, d v s strukturer i samhället som på olika sätt leder till att funkisar är en lågstatusgrupp. Nära knuten till funktionsmaktordning är det IL kallar funktionsnorm.  Förenklat - vi anses avvika från det "normala" och som en minoritet som avviker från det normala ska vi "veta vår plats" i samhället och vara nöjda så länge vi får det nödvändigaste för att överleva. Hela tanken med personlig assistans går rakt emot detta då mycket makt flyttas från politiker och byråkrater till individer. Maktbalansen ändras.

Man kan såga direktiven till LSS utredningen hur mycket som helst men en sak är i alla fall tydlig. Regeringen är brutalt uppriktig i vad man vill åstadkomma, inget hymlande här inte. Personlig assistans d v s notan vår rätt till självbestämmande är för hög.

 Nu ska den ner till varje pris. I direktiven på första sidan står bland annat följande:

 Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

Om nu någon fortfarande tror att alla försämringar beror på elaka handläggare så hoppas ven barn och jämjag man tänker om nu. Klarare än så här kan budskapet inte bli från Högsta ort, d v s regeringen. Vi befinner oss i ett "red alert" läge för assistansen som vi vill att den ska fungera. Och vi måste alla hjälpas åt och det får inte handla om att vi själva sätter olika LSS insatser mot varandra som regeringen gör. Det kommer framöver bli en del blogginlägg om vad jag tycker är viktigt att fokusera på i det hårda arbete som väntar.

Sen är frågan, hur mycket vill regeringen spara? Tänk på att 3,7 miljarder kr, 12 % av 30 miljarder ansågs vara för dyrt för 20 år sedan...Björn Häll Källerman, ordförande i Unga Rörelsehindrade har sagt upp sitt medlemskap i Socialdemokraterna. Björn förklarar sitt ställningstagande så här:

Men i och med den politik som nu drivs av ansvarig minister, statsrådet Åsa Regnér (S), kan jag inte längre se mig själv – eller mitt förbunds medlemmar – i ögonen och stolt säga att jag är medlem i det parti som ministern företräder. Det går inte, när samma parti inte längre tycks vilja stå upp för alla människors rätt att bestämma över och leva sina liv, på det sätt de vill, på sina egna villkor."

Starkt beslut! Läs mer om Björns synpunkter i funktionshinderpolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar