tisdag 2 februari 2016

Medborgargolvets byggstenar

Projekt Medborgargolv som STIL driver handlar något förenklat om att skapa ett vattentätt skydd i välfärdsstaten så att alla som behöver stöd från samhället också kan vara säkra på att få det. I golvet innehåller även en ekonomisk grundtrygghet i form av en medborgarlön. Efter alla neddragningar i assistansen , övriga LSS insatser och allmänna besparingar i välfärden behövs det verkligen en seriös debatt om hur vi ska säkra välfärden till funkisar och andra som är beroende av stöd från samhället. Visionen med golvet vilar på sju grundstenar" som jag ska sammanfatta här:


1. Varje medborgare äger rätt till sin frihet.
Det betyder att varje myndig medborgare ska ha rätt till att styra och forma sitt eget liv, bo var man vill, resa fritt mm.


2. Varje medborgare behandlas jämlikt av staten.

Alla är lika inför lagen och ska ha oinskränkt rätt att röra sig fritt i samhället. Det gäller också rätten till utbildning, söka jobb mm


3. Varje medborgare äger rätt till integritet och grundtrygghet.

Det betyder bland annat att alla medborgare ska ha rätt till sin personliga integritet vilket innebär att man ska vara skyddad från att behöva genomgå diverse kränkande undersökningar för att få det stöd ,an behöver. Ingen ska behöva trilla ner i djup fattigdom heller.

4. Staten säkrar medborgarna på golvet.

Staten har skyldigheten att garantera att alla medborgare omfattas av nämnda rättigheter. Staten ska förbinda sig att ändra och stifta nya lagar som garanterar rättigheterna. Kan t.ex. handla om att begränsa det kommunala självstyret och ta bort olika förtryckande myndighetsstrukturer.

5. Medborgare får ovillkorligen stöd.


Staten garanterar varje medborgares rätt till frihet, jämlikhet och trygghet genom att ge stöd till de som har behov av det. Stödet från staten/samhället måste vara av sådan omfattning att ohälsa garanterat förhindras. Stödet ges som ett kontantstöd till individen.

6. Rätten till makt över stödet.


Den enskilda medborgaren har full kontroll över det kontantstöd som denne får för olika serviceinsatser, makt att välja hur stödet ska vara utformat och vem som ska ge stödet. Har hen av olika anledningar svårt att klara av det själv är det samhällets skyldighet att ge det stöd som krävs för att möjliggöra att alla  har makt över hur kontantstödet ska användas.


7. Bygg golvet först.

Att säkra Medborgargolvet måste vara prioritet nummer ett för välfärdsstaten. Det betyder också  att golvet ska säkras innan man bygger ut redan befintliga socialförsäkringar, subventioner mm.Detta är i korta de grundtankar som Medborgargolvet vilar på. Jag är som bekant själv aktiv i projektet vilket känns mycket inspirerande. För de som säger att visionen är orealistisk säger jag att den är visionär. Vill man åstadkomma något som i grunden verkligen förbättrar skyddet för alla som är beroende av samhällets stöd måste man våga tänka i nya banor. Samhällsutvecklingen där allt mer jobb tas över av robotar tror jag även kommer göra en seriös diskussion om medborgarlön oundviklig. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar