tisdag 4 oktober 2016

Vad kommer hända om kommunerna blir ensam huvudman för assistansen?

Ja, jag är uppriktigt bekymrad för att assistansreformen kommer kommunaliseras inom 5-6 år, i värsta fall ännu snabbare. Jag vet att ingen rikspolitiker förespråkar det öppet men för mig lyser varningsklockarna allt rödare. Varför jag är orolig måste vi gå långt tillbaka i tiden, närmare bestämt innan LSS ens fanns som en rättighetslag.

·   Redan när STIL började jobba för personlig assistans var motståndet från kommunerna kompakt. Varför har jag berört flera gånger tidigare.

·  Innan lagen trädde i kraft var en tvistefråga vem som skulle finansiera assistansen - stat eller kommuner? Resultatet blev dagens delade huvudmannaskap.

·  Redan när den första besparingsutredningen drog igång var ett av förslagen kommunalisering.

·  Kommunerna är fortfarande högljudda kritiker när det gäller såväl assistansen som hela LSS. Bland annat har deras mäktiga intresseorganisation SKL klagat på att begreppet goda levnadsvillkor är "för vagt definierat".


·  Den politik som regeringen för kommer och leda till att alltmer ansvar för assistansen läggs på kommunerna vilket i förlängningen kommer att "underlätta" en möjlig framtida kommunalisering - d v s att kommunerna får ta över  beviljande av insatsen och hela finansieringen (idag står de för ungefär 20 % av den totala bruttokostnaden för personlig assistans).

Men vad skulle hända i praktiken om kommunerna blir ensamma huvudmän för assistansen? En rapport från Socialstyrelsen från 2015  ger bra fingervisningar om vad vi har att vänta. När det gäller personer som förlorat statlig assistansersättning och får den via hemkommunen istället sjunker i snitt antalet beviljade timmar rejält. 20 % har visserligen fått en ökning i antalet beviljade timmar men hela 43 % har fått finna sig i att antalet beviljade timmar minskat med över 25 %. F ytterligare 16 %  har antalet beviljade timmar sjunkit med 10-25 %. En enkätundersökning beställd av STIL ger en ännnu dystrare bild.

Om nu kommunerna övertar all assistans blir en högst trolig utveckling att trycket neråt på antalet beviljade timmar kommer öka rejält och att ännu fler än idag kommer att förlora sin assistans helt och hållet. Eftersom kommunerna idag själva ansvarar för 8 av 9 övriga LSS insatser (alla vet att det sker stora försämringar redan nu) kommer ett  ensamt kommunalt huvudmannaskap för assistansen med så gott som 100 % säkerhet leda till ytterligare nerdragningar även i dessa insatser. Effekterna skulle förmodligen sprida sig till all annan kommunal välfärd med - övriga stödinsatser till personer med funktionsvariationer, skola, äldreomsorg etcetera...

 Nyligen läste jag STIL-s rapport Konsekvenser av neddragen assistansersättning, författad av historikern Mattias Näsman. Under resten av hösten kommer jag vid flera tillfällen att återkomma till hans rapport, i det här blogginlägget sammanfattar jag mycket kort hans slutsatser här:

Kostnaden av indragen assistansersättning betalas i första hand av anhöriga som får ta ett allt större ansvar för att hjälpa nära och kära. 

Det går givetvis rakt emot intentionerna med assistansreformen som kom till för att vi skulle kunna leva våra egna liv utan att vara beroende av anhöriga. Mattias Näsman visar också att ökat anhörigansvar av allt att döma leder (föga förvånande) till försämrad ekonomi och hälsa för anhöriga. Sen finns det en intressant aspekt som handlar om jämställdhet - ett ökat ansvar för anhöriga belastar kvinnorna betydligt mer än männen. Något som jag tycker vi borde trycka hårt på mot vår regering som säger sig vara Sveriges första "feministiska regering"...

En ensamt kommunalt huvudmannaskap skulle med så gott som 100 % säkerhet förstärka den trenden. En anan effekt skulle vara att tillämpningen av lagen skulle skilja sig åt än mer mellan kommunerna än vad fallet är idag. Och då är vi nästan tillbaka på ruta ett igen. Tanken med LSS var ju att våra rättigheter skulle stärkas på "bekostnad" av det kommunala självstyret - maktbalansen skulle förändras till vår fördel.

Flera av mina vänner i Jönköping har sagt följande av effekterna av en kommunalisering:

För oss som fortfarande har personlig assistans blir det hemtjänst med lite guldkant... 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar