fredag 15 maj 2015

Ny statlig rapport - svenska kommuner är särklass sämst i Norden på att följa lagar...

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, vid Finansdepartementet, har släppt en rapport om kommunala beslutsfattares ansvar vid kommunalt lagtrots. I rapporten framgår att om man jämför laglydigheten i kommunerna i övriga Nordiska länder står Sverige tyvärr i en klass för sig i "grenen" kommunalt lagtrots. Föga överraskande gäller detta även LSS. I rapporten framgår också vi är unika i  Norden med att inte ha ett personligt straffrättsligt ansvar vid lag- och domstolstrots. Man förslår nu en utredning där man ska undersöka hur man kan införa utvidgat straffrättsligt tjänstefelansvar med tillhörande påföljder.


Att det ska finnas ett straffrättsligt ansvar för tjänstemän som gör fel borde vara lika självklart som att dag följer efter natt och det är minst sagt hög tid att det införs - visste faktiskt inte att vi var ensamma i Norden här. Fågan är då varför våra kommuner är så lagtrotsiga? Utredningen spekulerar i bland annat följande orsaker:


·   Inom LSS menar man att lagtrotset kan bero på att vissa kommuner försöker undkomma att betala för vissa LSS-insatser som man anser tar för mycket av budgeten. Genom att inte verkställa beslut ”sparar” kommunen pengar som kan användas till andra insatser som kanske är mer populära och får väljarna nöjda.

·  Lagarna inte är anpassade till de kommunala förutsättningarna. En enskild kommun får inte ge stöd till en enskild näringsidkare trots att det kanske hade gagnat kommunen och dess invånare.

Om vi håller oss till LSS ligger slutsatserna i linje med det Jonas Franksson ofta nämner. De personer som är beviljade olika LSS insatser är en minoritet och eftersom kommunens resurser inte är oändliga hamnar vi kläm när kostnaden för LSS ska samsas med alla andra åtaganden kommunen har. Skolor, dagis, bibliotek, gatuunderhåll etcetera berör majoriteten av invånarna vilket LSS inte gör.

Det kommunala självstyret har en viktig roll i vår demokrati men det är uppenbart att det inte funkar något vidare när det gäller LSS och andra verksamheter som handlar om stöd till minoriteter. Självstyret spelar uppenbart en viktig roll när man ska förklara orsakerna till kommunernas lagtrots. Återigen -  Det kommunala självstyret får aldrig vara överordnat den lagstadgade rätten till hjälp till de som är i behov av samhällets stöd för att leva ett bra liv.
* SKL (Sveriges kommuner och landsting) har också dammat av ett nygammalt förslag där man vill att den personliga assistansen kommunaliseras. Ifa är mycket kritiska och det är bara att instämma. En kommunalisering av assistansen vore förödande, det skulle bli en mycket stark maktförskjutning från de assistansberättigade tillbaka till kommunerna.

Att man återigen lanserar den här idén är emellertid inte överraskande eftersom våra kommuner var emot LSS redan på remisstadiet, bland annat för att det påstods "inskränka på det kommunala självstyret".  Med tanke på det och hur stora försämringar det sker inom de LSS insatser som  är kommunernas ansvar är det befogat att diskutera om kommunerna är lämpliga som huvudman för någon LSS insats alls. Vilka sanktioner/straff ska man kunna införa mot kommuner som bryter mot lagen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar