fredag 13 november 2015

Motion till Socialdemokraterna - Försämra inte assistansreformen!

 För en vecka sedan frågade en facebook vän, mångårig medlem i S om jag ville hjälpa till att författa en motion till Socialdemokraterna att inte försämra assistansreformen. Jag tackade ja och publicerar här motionen i sin helhet. Efter önskemål från initiativtagaren har jag i blogginlägget tagit bort vilken arbetarekommun som mottagit motionen.

 Bakgrund:

Lagen om personlig assistans LSS klubbades igenom av en enig riksdag 1994! Det är sällan en så omfattande reform har ett så brett stöd när den slutligen går igenom riksdagen.
Men mycket har hänt sedan den personliga assistansen infördes 1994. Alla institutioner som fanns för gravt funktionsnedsatta är ett förhoppningsvis alltid förpassats till historien. Reformen har inneburit en revolution för de med grava funktionsnedsättningar och deras familjer och nätverk.

 I takt med att reformen ökat i kostnad har också allt fler politiker börjat att frågsätta reformen. Visst har även det fusk som kunnat konstaterats, säkert påverkat lagens legitimitet. Men nu har Försäkringskassan bättre kontroller och tydligare regelverk. ….

Assistansreformen gör det möjligt för personer med stora funktionsnedsättningar att kunna styra sitt eget liv, vara en del av samhällsgemenskapen, ja att fullt ut kunna utnyttja alla de fri och rättigheter vi ser som självklara i en demokrati.  Det finns också undersökningar som visar att hälsan förbättrats markant hos berörda personer tack vare assistansreformen. Det är universella värden som inte går att mäta i kronor och ören.

Det är sant att bruttokostnaden för reformen stigit snabbt sedan 1994 men synen på kostnaden  är ofta mycket trångsynt och kortsiktig. Till att börja med går en stor del av bruttokostnaden direkt tillbaka till staten i av inkomstskatt och sociala avgifter. Därtill kommer momsintäkter på assistenternas och brukarnas konsumtion. Lågt räknat går nästan halva bruttobeloppet (28 miljarder kr 2014) tillbaka till staten.

Assistansreformen är också en mycket effektiv jobbskapare, 96000 personer jobbar som assistenter. Blir en stor del av dessa personer arbetslösa blir det mycket kostsamt för staten. Dessutom kan många personer med stora funktionsnedsättningar jobba istället för att leva på sjuklön/förtidspension, anhöriga behöver inte stanna hemma för att ta hand om nära och kära.


Assistansreformen anses vara för dyr men vilka är alternativen då? Hur uppfyller de CRPD (FN-s handikappkonvention) som Sverige ratificerat och  vad kostar de? En hemtjänsttimme  är åtminstone 150 kr dyrare än en timme beviljad assistans (284 kr).  Redan när försöksprojekt med personlig assistans  genomfördes i Stockholm i slutet av 1980-talet kunde man visa att personlig assistans var mycket billigare för samhället än hemtjänst. Att återupprätta de stora institutionerna skulle vara ännu dyrare.


Med hänvisning till ovanstående kräver motionären att:

Sveriges socialdemokratiska arbetarparti jobbar för att återupprätta intentionerna med assistansreformen. Det ska ske genom:
Inga besparingar görs på assistansreformen för att finansiera flyktingmottagandet.
Regeringen tar tillbaka principbeslutet att höja schablonersättningen med endast 1,4 %/år fram till 2018.
Att man ändrar LSS § 9a om de fem grundläggande behoven
Att man jobbar för att stoppa integritetskränkande behovsbedömningar.
Att man jobbar för att upphöja CRPD till svensk lag.
Att man ser assistansreformen både som en frihets och demokratireform och en långsiktig investering för att motverka arbetslösheten på nationell nivå och förbättra de assistansberättigades inkludering i samhället.

Att  Östra S - Föreningen tar motionen som sin egen och sänder den vidare till ... Arbetarekommun för vidare behandling.
Att ... Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till partidistriktet för vidare behandling.

Att ... Socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och sänder den till Partistyrelsen för slutlig behandling av motionen för att åter säkerställa att de assistansberättigades lagstiftade rätt till goda levnadsvillkor och självbestämmande uppfylls.Tycker själv att vi fick till en riktigt bra motion. I skrivande stund har en annan facebook vän aktiv i Socialdemokraterna spridit motionen till en annan kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar