tisdag 2 september 2014

Tänker riksdagspartierna sänka schablonbeloppet?

I vintras presenterade ju Agneta Rönn en utredning av schablonbeloppets utformning i framtiden. En av slutsatserna var att dagens schablonbelopp på 280 kr/timme är för högt, det borde ha vara 22 kr lägre, endast 258 kr. Det är visserligen inget färdigt förslag från henne men ändå oroande då även en frysning av schablonbeloppet eller endast marginella ökningar i framtiden skulle påverka den personliga assistansen och därmed vår livssituation mycket negativt .  Det har lett till stor oro i hela brukarrörelsen. Ifa har frågat partierna hur de ser på denna högst befogade oro?


Socialdemokraterna Eftersom vi värnar reformen betyder det att även assistansersättningen måste vara på en nivå som gör det möjligt för den assistansberättigade att vara delaktig i samhället. Man ger emellertid inte klara besked hur mycket eller lite man är beredd att höja schablonbeloppet för att uppnå det man säger sig vilja göra.

Moderaterna Svarar tyvärr inte på frågan. Man konstaterar att de personliga assistenterna är mycket viktiga för att vi ska få ett så bra liv som möjligt. Sen snöar man in på en utläggning som handlar om valfriheten för brukaren att själv välja anordnare och assistent samt behovet att införa LOV (Lagen om valfrihet) i samtliga kommuner.  Det råder bred enighet i brukarrörelsen om rätten att själv välja anordnare är viktig men det var inte det frågan gällde.

Vänsterpartiet. Anser att Agneta Rönns utredning var för ytlig med starkt begränsat tidsutrymme. Man delar inte utredarens uppfattning att ersättningen är för hög och man kommer motsäga sig förslag om att frysa eller sänka ersättningen. Assistansersättningen ska vara genrös nog till att tillförsäkra assistenterna en bra lön och goda levnadsvillkor för de assistansberättigade men inte så hög att det finns utrymme för stora vinstmarginaler hos anordnaren.

Folkpartiet. Tar brukarrörelsens oro och synpunkter på stort allvar och kommer att följa och granska remissyttranden från brukarrörelsen noga. LSS får inte urholkas, rätten till delaktighet och rätten att kunna leva ett liv på lika villkor som andra ska försvaras.

Miljöpartiet. Jobbet som personlig assistans ska vara attraktivt och då måste löneutvecklingen hänga med övriga arbetsmarknaden. Ger emellertid inga klara besked på vad man anser om Agneta Rönns förslag.

Centerpartiet. Ger tyvärr luddiga svar på frågan. Man pratar om  goda statsfinanser  och då är det möjligt att erbjuda bra löner till assistenterna. Man pratar också om behovet at skapa fler jobb och valfriheten för brukaren. Men det var inte statens finanser frågan handlade om...

Kristdemokraterna. Lönevillkoren för de personliga assistenterna får inte försämras. Om så sker blir det svårt att rekrytera kompetenta personer. Att Agneta Rönns utredning hävdar att schablonbeloppet är för högt nämns inte alls.Kommer politikerna att lyssna på brukarrörelsen?


Sammanfattning

Tja, det är tyvärr inte många partier som kommer med klara besked. Bäst svar tycker jag återigen att Vänsterpartiet och folkpartiet har, det är de som visar upp det mest genuina intresset för personlig assistans och LSS. Vänsterpartiet är det enda som rakt ut säger att man tänker jobba mot ett förslag att sänka ersättningen.

Flera partier pratar istället om statsfinanser, valfrihet för brukaren att välja anordnare mm. Ifa-s fråga gällde faktiskt något helt annat - hur ser respektive parti på brukarrörelsens farhågor?

I nästa blogginlägg granskar jag vad partierna anser om rätten att få ha personlig assistans under sjukhusvistelse.

Anm.: Som jag skrev i förra blogginlägget har Sverigedemokraterna inte svarat på Ifa-s frågor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar