fredag 19 september 2014

Enligt LSS ska den som är beviljad insats inte ha merkostnader p g a funktionsnedsättningen

Den som är beviljad en LSS insats ska inte ha några merkostnader - d v s man ska inte ha extra utgifter som enbart beror på funktionsnedsättningen och att man är beviljad en insats inom ramen för LSS. I lagen står följande:


LSS 19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.


Hur förhåller det sig då i verkligheten? FUB har tittat närmare på saken och kommit fram att verkligheten ser annorlunda ut. Många av deras medlemmar är beviljade insatsen gruppbostad och det visar sig att kommunerna ofta tar ut oskäligt höga hyror. FUB-s reclaimlss blogg (reclaimlss.org) har bland annat undersökt Göteborgs kommun och det är ingen munter läsning. Några exempel:

§  De tar ”marknadspris´” på sin ofta gratis egna mark.

§  De tar utan eftertanke betalt för handikappanpassningen av bostaden!

§  De tar numera genom märklig tolkning av lagtexten ofta bra betalt för gemensamhetsytor, till och med för vissa personalutrymmen!

Det betyder att man tar ut högre hyror än vad man enligt lagen har rätt att göra!

Kommunerna får också enligt lagen som mest bara ta ut självkostnad men "gör sitt bästa" för att hitta diverse kryphål för att gå runt LSS § 19. För de enskilda personerna får det långtgående konsekvenser. Statliga rapporter visar (föga överraskande) att merparten av  personer som är beviljade insatser som personlig assistans och gruppbostad har mycket magra inkomster. FUB-s egna undersökningar visar att det inte minst gäller deras medlemmar. Förutom mycket blygsamma inkomster tvingas de också betala oskäligt höga hyror för sitt boende och hamnar därmed i en situation där man i princip är dömda till permanent fattigdom.

En annan faktor som bidrar till den prekära ekonomiska situationen är utformningen av bostadstillägget som är satt till max 5000 kr/månad. Bostadstillägget är helt enkelt inte tillräckligt högt för att täcka kostnaderna och samtidigt ge en rimlig summa pengar kvar att leva på. Samtidigt är det få personer som dragit nytta av jobbskatteavdragen vilket innebär att många av de personer som är beviljade LSS insatser har bland de högsta inkomstskatterna i landet i förhållande till inkomsten.

Sammanfattningsvis är detta en horribel situation. Att människor med så låga inkomster dessutom måste betala oskäliga hyror är oacceptabelt. I LSS står det att målsättningen är goda levnadsvillkor. Men för att nå dit behöver man faktiskt även en rimlig summa pengar att röra sig med. I FNs-s handikappkonvention  artikel 28 står också bland annat följande:

Personer med funktionsnedsättningar har rätt till ständigt förbättrade levnadsvillkor

Knappast något som stämmer för de personer som bor i gruppbostäder.

Mer i ämnet
* Nu är det bara 4 veckor kvar till den stora LSS festen i Stockholms stadshus där jag kommer att delta. Det går fortfarande att boka biljetter:

 http://www.lss20.se/festen.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar