måndag 21 oktober 2013

Allmänt om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindadeNär man talar om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade tänker säkert de allra flesta enbart på personlig assistans. LSS innehåller dock en rad olika former av hjälp och stödinsatser till personer med funktionsnedsättningar, dessa är:

§ 9 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

För att kunna få stöd av någon av LSS stödinsatser måste man tillhöra någon av följande s.k. personkretsar:


1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Att staten hade höga ambitioner med hjälpinsatserna när lagen skrevs och att självbestämmande är centralt framgår av b l a följande paragrafe

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

§ 6 (utdrag) Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

§ 7 (Utdrag) Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

8 § Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, för- myndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne.

Jag anser att vi på papperet har en mycket stark lag som ska ge personer med stora funktionsnedsättningar det stöd man behöver för att leva ett självständigt liv. LSS är också en rättighetslag ,vilket b l a innebär att Försäkringskassan eller kommunerna inte kan neka hjälp beroende på "budgetproblem". Verkligheten ser dock annorlunda ut. I nästa blogginlägg ska jag försöka belysa vad som händer när höga ambitioner i Rättighetslagar kolliderar med statens och kommunernas vilja eller förmåga att betala sviktar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar