måndag 19 maj 2014

Positiva nyheter om personlig assistans

När det gäller nyhetsflödet kring LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet brukar det inte vara några positiva tongångar - kritik mot höga kostnader, personer som förlorar assistansen, kriminalitet o s v. Det förekommer även positiva rapporter i nyhetsflödet även om de är sällsynta och de ska jag fokusera på i det här blogginlägget:*  Att man som assistansberättigad ska kunna delta i utbildningar och få ekonomisk ersättning för att hålla sig a jour med gällande lagstiftning mm om personlig assistans samt relaterade lagar som t.ex. arbetsmiljölagen tar vi i brukarrörelsen för givet. Så var det länge också i myndighetssverige. Emellertid började Försäkringskassan förra året och se saken på ett annorlunda sätt - det var enligt dem inte alls självklart längre att utbildningskostnader skulle betalas av assistansersättningen. Ifa var emellertid mycket kritiska och har tryckt på för att finansieringen av utbildningar för brukaren även fortsättningsvis ska se ut som den gör idag. Idag kan man på Ifa-s hemsida läsa följande om Försäkringskassans "nygamla syn":

"Det får anses ingå i assistansanordnarens skyldighet att vara väl insatt i de bakomliggande intentionerna med LSS-lagstiftningen i allmänhet och personlig assistans i synnerhet. Anordnaren bör därför inom ramen för sitt uppdrag gentemot brukaren lämna sådana informativa insatser till brukaren så att assistansen ska fungera bra och så att brukaren kan känna till sina rättigheter och skyldigheter som användare av personlig assistans. Dessa informativa och upplysande insatser får anses vara en kostnad som ingår i anordnarens normala administrativa kostnader för att bedriva personlig assistans."

Det kommer således även fortsättningsvis vara tillåtet att få utbildningskostnader betalda av assistansersättningen. Någonting annat är egentligen helt orimligt men det har som sagt funnits långt gångna planer på att ändra detta. Och i det perspektivet måste detta besked ses som en av de positivaste nyheterna på ett bra tag som kommit rörande Försäkringskassans syn på assistansersättningen.

* Bergs kommun i Jämtland har fått kritik från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att det finns stora brister i hur man följer lagstiftningen om personlig assistans. Det gäller både att informationen om hur man överklagar beslut är bristfällig och att man inte på ett korrekt sätt dokumenterar att besluten och uppföljningen av beviljade personlig assistans följer Förvaltningslagen När är kommunen ålagd att förbättra sina rutiner om personlig assistans.
Nu är Berg kommun bara en liten kommun i Norrlands inland och IVO-s kritik är inget som över en natt radikalt förbättrar  situationen för alla de som förlorat sin assistans eller fått den kraftigt indragen .Det måste ändå betecknas som positivt att IVO ändå kritiserar en kommun för att de inte följer lagen. Ingen ska emellertid inbilla mig eller andra aktiva i brukarrörelsen att lilla Bergs kommun är ensamma i att missköta sig. Det finns 289 kommuner till i landet och vi vet alla att missförhållande  finns över hela landet. Man får hoppas att IVO följer upp att man verkligen genomför de ändringar man kräver och att man fortsätter att granska andra kommuner med mycket större resurser. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar