torsdag 8 maj 2014

Exempel på hur andra LSS insatser urholkas

Ambitionen  med LSS är höga - personer med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra där självbestämmandet ska stå i centrum. För oss med personlig assistans har vi med stor sorg kunnat konstatera att lagens intentioner urholkas alltmer.  Försämringarna drabbar emellertid även de andra LSS insatserna . totalt 10 st., inklusive personlig assistans. Och det är viktigt att lyfta fram även det.


I veckan har man kunnat läsa i FUB-s blogg ReclaimLSS (reclaimlss.org) hur tumskruvarna dras åt allt hårdare  för de personer som är beviljade insatsen kontaktperson eller ledsagarservice. Detta drabbar i synnerhet de som bor i gruppbostad. Enligt lagen är syftet med ledsagarservice eller kontaktperson följande:

§  Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde skall få hjälp att komma ut bland andra människor för att bryta den isolering som ofta blir följden av funktionshindret.

§  Kan personalen i en gruppbostad inte tillgodose en boendes skäliga behov av individuella insatser för fritids- och kulturaktiviteter har den boende rätt till ledsagare.

Kontaktpersonens eller ledsagarens uppgift är alltså att kunna hjälpa den som är beviljad stödinsatsen att komma ut i samhället. Men p g a domar i bland annat Kammarrätten är det idag enligt FUB nästan omöjligt att bli beviljad ledsagarservice eller kontaktperson om man bor i en gruppbostad.  Det finns givetvis ingenting i lagen som uttryckligen säger att man inte ska ha den hjälpen om man bor i en gruppbostad men juristerna i förvaltningsdomstolarna ser det annorlunda. Hur motiverar man då det? Jo, på följande sätt:

"En person som bor i gruppbostad inte kan anses vara socialt isolerad"...

Det är så tokigt  att man häpnar. Hur ska då de personer som bor i gruppbostäderna kunna komma ut i samhället? Kommunerna har givetvis hakat på, nu har man ju "juridiskt stöd" för att man är inte isolerad om man bor i en gruppbostad.

Om  man ska försöka att analysera domstolarnas resonemang känner man igen mycket från det juristen Therese Bäckman forskat om och som jag skrivit om innan. De som inte läst det så handlar Therese Bäckmans forskning av följande:

Kommunerna och Försäkringskassan försöker i allt större utsträckning att via tidsbegränsade beslut gå runt etablerad juridisk rätt som säger att en förmån kan inte återkallas eller försämras såvida det inte skett väsentliga förändringar i hjälp eller stödbehovet.

Slutsatsen även i det här fallet blir tyvärr att kommunerna letar febrilt efter kryphål i LSS - lagen för att kunna ge så mycket avslag som möjligt och de får god hjälp av förvaltningsdomstolarna. Syftet kan bara vara ett - hålla nere kostnaderna. 

Alla som följer den här bloggen vet att jag brinner för mycket samarbete i handikapprörelsen. Detta är ett exempel på varför det är så viktigt. Oavsett vilken funktionsnedsättning man har och oavsett om man är beviljad personlig assistans, annan LSS insats eller annat stöd  så sitter vi alla i samma båt. Vi är nämligen allesammans, tillsammans med våra anhöriga mer eller mindre beroende av hjälp från samhället för att få ett bra liv och försämringarna drabbar oss alla, oavsett funktionsnedsättning.


*Vad gäller insatserna kontaktperson finns det kanske ändå ett ljus i tunneln. En dom från Förvaltningsrätten i Malmö nyligen gick nämligen emot socialnämnden i Malmö kommun. I överklagan hade man bland annat skrivit följande:

Kommunen saknar grund för att ändra ett positivt förvaltningsbeslut. I samband med att kvinnan flyttade till en gruppbostad 2005, beviljades hon insatsen kontaktperson med åtta timmar per månad. Beslutet var inte villkorat eller tidsbegränsat varför en omprövning av beslutet endast kan ske vid ”förändrade förhållanden.”

I domen skriver förvaltningsrätten b land annat följande:

Gynnande beslut anses av rättssäkerhetsskäl vara orubbliga. Ett beslut om fortsatt insats utan angiven tidsbegränsning kan omprövas om hjälpbehovet väsentligen förändrats. I sådant fall är det nämnden som har att styrka att förutsättningarna för omprövningen är uppfyllda.

Nu är knappast sista ordet sagt i detta ärende. Såväl Försäkringskassan som kommunerna har ju en förkärlek för att överklaga beslut med motiveringen att man vill ha ett "klarare rättsläge" men utan tvekan är domen ett steg i rätt riktning för de personer som är beviljade LSS insatsen kontaktperson.

Läs även:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar