torsdag 30 november 2017

Schablonbelopp för olika hjälpbehov är oförenliga med LSS intentioner

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv


LSS § 7, 2 st

”Kreativiteten” hos Försäkringskassan är verkligen stor när det gälle att hitta på nya sätt att dra ner antalet beviljade timmar. Ett aktuellt exempel är minutschabloner för tandborstning som Anna Barsk-Holmbom rapporterat om i ABH utbildnings blogg. För personer som behöver hjälp med tandborstning beviljar FK i regel  två minuter/tandborstning (ibland någon extra minut). Det säger sig självt att det inte finns en chans i världen att många som behöver hjälp med tandhygien.

Varifrån får då FK sitt underlag för att tilldela så få minuter för tandborstning? Anna Barsk Holmbom skriver att det är en
 ”skälighetsbedömning” utifrån att Folktandvården anser att man ska borsta tänderna i just 2 minuter. Ibland får man en minut extra för att man har en funktionsnedsättning. Ja, ni förstår säkert själva att det naturligtvis räcker till för en del men är helt otillräcklig för andra att fixa tandborstningen på så få minuter.

Frågan är – hur utbredd är användning av schabloner vid behovsbedömningar? Själv är jag tämligen övertygad om att FK redan använder det flitigt även om det saknas klara bevis. För min egen del är jag helt övertygad om att FK använde schabloner när mina grundläggande behov sänktes från 29 timmar/vecka till 12. Det grundar jag framförallt på att allting ifrågasattes och att i förslaget till beslut hade FK dragit ner väldigt mycket för tid för personlig hygien och av/påklädning. Ja, i efterhand känns ”omprövningen” alltmer som en dålig parodi på rättssäkerhet – det var redan bestämt att jag skulle sparkas ut från den statliga assistansersättningen.

Att använda schabloner vid behovsbedömningar är förödande av flera skäl. Dels frångår det LSS §7 om att de individuella behoven ska styra. Vi buntas ihop till en homogen grupp där alla antas ha ungefär samma behov vid olika moment vilket inte har någonting att göra med hur verkligheten ser ut. För det andra sänder staten ut en tydlig signal – ni ska inte få hjälp efter behov!

Börjar FK att flitigt använda sig av schabloner vid allt från personlig hygien till matinköp så är givetvis syftet bara ett – antalet beviljade timmar ska ner, till varje pris. Helst ska det vara nästan omöjligt att komma över 20 timmarsgränsen. Det måste också ses mot bakgrund att funktionsrättsrörelsen riktat så hård kritik mot besparingspolitiken och regeringen har delvis fått slå till reträtt. Men kom ihåg – Åsa Regnér har inte visat minsta antydan till vilja ändra direktiven till LSS utredningen, klar oktober 2018 och där går det inte att missförstå budskapet  i direktiven– personlig assistans kostar för mycket, notan måste sänkas.

Det här är alltså, potentiellt en utveckling vi måsta ta på största allvar. Schabloner har ingenting att göra med LSS intentioner och riskerar att göra efterfrågade lagändringar om inte  irrelevanta så i alla kraftigt urvattnade.

I tider när våra rättigheter alltmer ifrågasätts är det tyvärr på sin plats och påminna om att staten tidigare begått svåra övergrepp mot personer med funktionsvariationer. Ett av dessa exempel är det för de allra flesta helt okända Vipeholmsexperimenten som utfördes vid Vipeholmsinstitutionen i Lund 1945-55, med direkt koppling till tandhälsan.

Syftet med ”studien” var att undersöka orsakerna till hur karies uppstår (tandhälsan var hos de allra flesta svenskar usel vid tiden för andra världskriget). Helt ofrivilliga försökskaniner blev ett stort antal personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsvariationer som bodde på Vipeholmsinstitutionen – med den tidens språkbruk kallade "gravt utvecklingsstörda med beteenderubbningar", en ”uppgradering” från  "svårskötta obildbara sinnesslöa män" när Vipeholmsinstitutionen öppnade 1935.

Anm.: Efter hand bodde både såväl män som kvinnor och barn på Vipeholmsinstitutionen som ingick i experimenten.

Försökspersonerna fick år efter år  äta en specialtillverkad kola ( även enorma mängder choklad och karameller) som inte fanns tillgänglig i handeln med egenskapen att sockret hölls kvar mer ”effektivt” i tänderna än vanlig kola. När studien avslutats kunde forskarna konstatera att försökspersonerna drabbats av svåra kariesangrepp. Vipeholmsexperimentet bidrog till att kunskapen om karies och dess orsaker ökade  och det rejält. Det skedde emellertid till priset av stort lidande för berörda personer  och anhöriga som inte på något sätt ställt upp som frivilliga, tillfrågats eller informerats. Drabbade personerna var helt rättslösa gentemot statens intressen, perfekta försökskaniner utan möjlighet att säga nej.

Detta skedde alltså strax efter andra världskriget. Tyvärr får vi inte lära oss något om dylika övergrepp i skolarna som svenska staten utfört mot de mest utsatta. I dagens Sverige skulle jag säga att risken för liknande experiment är obefintlig men det vore naivt och tro att det inte kan ske igen. I takt med att snaran dras åt allt hårdare kring assistansreformen och LSS, urholkas också våra rättigheter. Att människor inte anses ha rättigheter  är en förutsättning för att verksamheter som Vipeholmsexperimentet ska bli möjliga. 
På söndag, 3 december är det internationella funktionshinderdagen. Precis som för ett år sedan kommer demonstrationer att anordnas runt om i landet till stöd för assistansreformen och LSS När det begav sig för ett år sedan var uppslutningen mycket bra med demonstrationer i ca 25 (minns inte exakt) städer runt om i landet. Visst, regeringen haraviserat för ändringar men läget är trots det ännu alvarligare än för ett år sedan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar