onsdag 2 mars 2016

Är en författningsdomstol en pusselbit för att förverkliga Medborgargolvet?

Innan jag fortsätter ska jag påpeka följande:

Jag har studerat statsvetenskap på Linköpings Universitet och anser själv att jag har rätt bra koll på hur Sverige styrs. Däremot har jag aldrig pluggat juridik. Allt det jag skriver här "lutar sig" därför mot det som står i vår regeringsformen (den viktigaste grundlagen), inte enskilda "vanliga lagar".
Hur säkerställer man att alla som verkligen behöver hjälp och stöd från samhället också får det? Det är en grundbult om Medborgargolvet ska säkras.
Sveriges regering och riksdag har undertecknat och ratificerat en rad FN-konventioner om mänskliga rättigheter, däribland CRPD Konventionen om mänskliga  rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Ändå bryter vi mot dem allt för ofta. Huvudorsakerna till detta anser jag är dessa:
·  Allmän besparingsiver som drabbar alla former av skattefinansierad välfärd.
·  Denna besparingsiver drabbar därför alla som är i behov av stöd från samhället, allra hårdast drabbas minoritetsgrupper.
·  Allt för stor makt hos förvaltningsdomstolar och verkställande myndigheter hur lagar ska tolkas och tillämpas.
·  En på många håll i praktiken tveksam attityd till hela LSS lagstiftningen och funkisars rätt till full delaktighet i samhället. 

Jonas Franksson pratar ofta om att individuella rättigheter i Sverige har en svag ställning och det ligger utan tvekan en del i det. Många västländer, bland annat USA och Tyskland finns en författningsdomstol som har makten att ogiltigförklara lagar och domslut som anses strida mot grundlagarna. Något sådant finns inte i Sverige. Vi har något som kallas lagrådet som granskar lagförslag  men den har inte alls samma auktoritet. Om det fanns en författningsdomstol i Sverige skulle vi med behov av personlig assistans och andra grupper som behandlas illa av staten kunnat vända sig till domstolen i t.ex. följande ärenden:

* Försäkringskassan behovsbedömningar strider mot regeringsformens skydd av personliga integriteten.

* Vi hade kunnat vända oss till domstolen angående Regeringsrättsdomen från 2009 och följande tillämpning från Försäkringskassan och kommuner för att ifrågasätta om den överhuvudtaget är giltig med hänvisning till fri och rättigheterna i regeringsformen och de Konventioner som Sverige undertecknat. Samma sak med domen från HFD i somras angående det femte grundläggande behovet. Flera förbund skulle kunna gå samman och skulle på samma grundvalar  t.ex. kunna ifrågasätta giltigheten i andra domar som urholkat de andra LSS insatserna.

* En hel grupp med personer som på diffusa grunder förlorat sin hjälp skulle kunna hänvisa till att staten i regeringsformen har förbundit sig att på alla sätt motverka diskriminering, man har  utfäst sig att garantera välfärden för alla medborgare, förbundit sig att följa de konventioner man undertecknat etcetera.

Parallellt med införandet av en författningsdomstol ska självfallet rättshjälpen i tvisterna med de befintliga förvaltningsdomstolarna förbättras rejält. Jag har skrivit om det innan,  idag förs kampen på mycket ojämnlika villkor där enskilda individer får kämpa mot statens alla resurser.
I ett av seminarierna jag deltog i under Almedalsveckan 2015 berördes att Sverige saknar en författningsdomstol. Där var budskapet att författningsdomstolar passar bättre i förbundsstater som t.ex. Tyskland och USA. Många demokratier som inte är förbundsstater har emellertid författningsdomstolar (t.ex. Frankrike) . Och med tanke på hur statsmakten betett sig senaste tiden blir jag mer och mer övertygad om att det behövs i Sverige med.
En författningsdomstol löser inte alla problem så klart . Och den införs inte i en handvändning heller då det antagligen krävs en ändring i Regeringsformen = två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan. I slutändan handlar det om juridiska processer där utgången inte är given men min slutsats är ändå att maktbalansen mellan statsmakten, myndigheterna och vi som är beroende av deras beslut hade förbättrats och det hade varit en pusselbit för att förverkliga Medborgargolvet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar