lördag 22 februari 2014

Utredningen av assistansersättningens schablonbelopp är klar

Så är den presenterad, Agneta Rönns utredning av hur assistansersättningens  schablonbelopp ska utformas i framtiden. Här är en sammanfattning  av de viktigaste förslagen:

·      Den nuvarande modellen med en timschablon har stora fördelar och bör i grunden behållas.

·   Däremot anses den nuvarande timschablonen (280 kr/timme) för hög. 2013 var schablonbeloppet 275 kr/timme men borde enligt utredaren ha legat på 253 kr/timme.

·  Nuvarande timschablon bör ersättas av en grundschablon, och i samband med detta föreslås nivån frysas på ca dagens nivå under ett antal år för att sänka kostnaden. En högre s.k. tilläggschablon ska kunna beviljas till personer som har mycket assistans (minst 50 %) under obekväm arbetstid.

·  Sjuklöner för ordinarie assistenter ska ingå i och bekostas via grundschablonen och vara en del av assistenters löner/lönebikostnader. Förhöjt timbelopp ska fortfarande kunna beviljas om det  t.ex. finns behov av att assistenterna behöver särskild utbildning

·   Brukaren ska inte kunna få ekonomisk ersättning för sitt jobb som arbetsledare. Detta motiveras b l a med att brukaren "inte ska hamna i ekonomisk beroendeställning gentemot anordnaren och att assistansersättningen en bart ska gå till köp av personlig assistans och inte vara en "extrainkomst" för brukararen.

·       Det bör finnas ett lagstadgat krav på skriftligt avtal mellan brukaren och anordnaren. Det ska innehålla t.ex. ansvarsfördelning, avtal om assistansomkostnader, uppsägnings/bindningstid, form av tvistelösning, redovisning av hur ersättningens används mm.


Förändringarna föreslås att träda i kraft 1 januari 2015


Det finns mycket som förtjänar att kritiseras hårt och jag kommer att återkomma till utredningen flera gånger framöver. Det allvarligaste är ändå att utredaren anser att timschablonen är för hög. Det är stor skillnad på 275 kr/timme och 253 kr/timme. Detta måste givetvis betalas av någon, antingen av assistenterna eller brukarna, eller en kombination av båda delarna. Resultatet skulle oavsett bli detsamma - en kraftig urholkning av lagens intentioner.

Handikapprörelsen har emellertid agerat snabbt och en debattartikel är publicerad i Svenska Dagbladet där alla stora aktörer i handikapprörelsen är med som undertecknare. Är vi bara eniga ska vi kunna stoppa det mesta av allt som Agneta Rönn tänker sig.


Hela debattartikeln i SVD:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar