fredag 15 augusti 2014

En dom från Regeringsrätten 2009 har haft enorm betydelse för att LSS urholkats

Att jag tycker att vi lägger för mycket fokus på Försäkringskassans handläggare när vi diskuterar orsakerna till att utvecklingen går åt fel håll känner ni till vid det här laget. Här ska jag istället fokusera på en samhällsinstitution som jag menar har ett mycket stort ansvar för urholkningen av LSS, nämligen Förvaltningsdomstolarna och då i synnerhet Högsta Förvaltningsdomstolen, tidigare kallad Regeringsrätten. Indirekt utöver de en enorm makt. Jag har ingen juristutbildning men jag vet ändå följande:

I rättstvister i både de vanliga civila domstolarna och Förvaltningsdomstolarna ska alla lagar tolkas vid rättstvister och när de når högsta nivån, i mål mellan civilpersoner och myndigheter Högsta Förvaltningsdomstolen får domarna en mycket stor betydelse. Dessa domar skapar s.k. prejudikat på hur en lag ska tolkas och därmed tillämpas av ansvariga myndigheter, i vårt fall alltså Försäkringskassan och kommunerna.

2009 kom en dom i Regeringsrätten (numer alltså Högsta Förvaltningsdomstolen) rörande en tvist mellan Luleå kommun och en person med funktionsnedsättningar angående rätten till personlig assistans. Den har målnummer 5321-07 och har haft enorm betydelse för den allt hårdare tillämpningen av LSS. Då jag inte är jurist vill jag inte gå in på djupet vad gäller de juridiska detaljerna. Men det viktigaste är detta:

Domstolen som gick på kommunens linje och avslog rätten till personlig assistans. I domslutet anser man att hjälp vid måltider som att t.ex. hjälp att skära upp maten i mindre bitar inte är ett grundläggande behov. I domslutet skriver man bland annat följande:

Han behöver också hjälp med att dela mat som är seg eller där det krävs kniv och gaffel. Regeringsrätten finner att detta hjälpbehov inte är av det personliga och integritetskänsliga slag att det bör beaktas vid bedömningen av hans rätt tillpersonlig assistans. Den tid som AA beräknat för måltider ska därför inte till någon del beaktas såvitt gäller frågan om hans behov av stöd för att tillgodose de grundläggande behoven.


Vidare skriver man även följande:

När det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans har det, som ovan framgått, betonats i lagens förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Det torde således inte vara alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påklädning eller måltider som har avsetts.

AA har uppenbarligen viss egen kapacitet och kan själv klara t.ex. att schamponera håret och att borsta tänderna. Även den omständigheten att han förmår arbeta som forskare i snitt 30 timmar i veckan talar mot att hans behov av kvalificerad hjälp i de angivna situationerna skulle vara av mer än marginell omfattning.


Kära jurister - är inte assistansen till just för att man ska kunna jobba som forskare trots funktionsnedsättningen?

Summan blir att det skapades ett prejudikat på hur de grundläggande behoven ska bedömas, d v s ribban höjdes avsevärt. Om jag ska  sammanfatta domen kort menar jag att den  bortser totalt från det man kallar helhetsbedömning, man har haft ett komplett tunnelseende och bara tittat på enskilda situationer där personen behöver hjälp . Att hjälp med och dela maten inte är ett grundläggande behov visar att juristerna som fattade beslutet har mycket stora brister i förståelsen vad personlig assistans handlar om.
Försäkringskassan i sin tur tolkade domen  som att hjälp vid av och påklädning, personlig hygien mm är ett grundläggande behov endast om det är "integritetsnära". Följden av detta kunde bara bli ett - ribban för att komma över 20 timmar/vecka i grundläggande behov för att få statlig assistansersättning/eller behålla den vid omprövningar höjdes avsevärt. Nu ska sägas att Försäkringskassan fått och får mycket kritik för att man tolkar domen väldigt fyrkantigt. Funktionshinderforskaren Barbro Lewin hävdar t.ex. bestämt att man kan inte använda en enda dom och sedan tillämpa den på alla som söker personlig assistans. Försäkringskassan å sin sida hävdar att man som statlig myndighet måste följa prejudicerande domar. 

Min fasta övertygelse är  att utan denna dom hade läget för tusentals personer i landet med behov av personlig assistans eller andra LSS insatser varit mycket bättre. Det är nämligen viktigt och komma ihåg att domen haft stor betydelse för hur kommunerna tillämpar samtliga LSS insatser
.
Varför har dessa jurister med dåvarande justitierådet Susanne Billum i spetsen (som jag anser har det största enskilda ansvaret för urholkningen av LSS)  fått så lite kritik från rörelsen? Min egen teori är följande. Försäkringskassan är en myndighet som alla har kontakt med, inte minst personer med stora funktionsnedsättningar. Vid ett besked står det ett namn, handläggarens som fattat beslutet. Här finns något konkret "objekt" att rikta vreden mot - handläggaren och den myndighet denne företräder. Justitieråd vid Högsta Förvaltningsdomstolen har dock ingen av oss normalt kontakt med, det är något "diffust" långt, långt ifrån våra vardagsliv. Sen tror jag också att rörelsen tyvärr underskattade grovt vilken betydelse domen skulle få.

Barbro Lewin har säkert rätt, det kan inte vara meningen att en enda dom ska få så stor betydelse och tillämpas så strikt när vi som har personlig assistans har så många skilda diagnoser. Men oavsett hur Försäkringskassan och kommunerna tillämpar lagen efter domen är min poäng denna:

Det är inte acceptabelt att jurister i domstolar med uppenbart mycket dålig insikt och förståelse av vad syftet med lagen verkligen är ska ha så stor makt över hur i detta  LSS fall tolkas och tillämpas.. Det är inte acceptabelt att en person med livslång funktionsnedsättning helt plötsligt inte beviljas hjälp p g a "ändrad rättspraxis". Människorättsexperten Thomas Hammarberg säger att det bryter mot fundamentala bestämmelser i FN-s handikappkonvention då den, enligt Hammarberg står över 

prejudicerande domar.


För den som vill läsa hela domen se länk:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar