måndag 24 september 2018

Högerextremismen är tyvärr på stark frammarsch – ser vi en allvarlig kris för demokratin?


"Det är en ära att kallas rasist". 

Steve Bannon

Gör en avstickare i det här blogginlägget för att belysa något som bekymrar mig djupt, framväxten av de högerextrema krafterna och som i högsta grad berör utsatta minoriteter.

Så pass sent som 2002 var Sverigedemokraterna ett extremt ytterkantsparti som många  svenskar knappt kände till. 2018 fick SD nästan 18 % i riksdagsvalet och är med bred marginal Sveriges tredje största parti. SD är emellertid inget inhemskt fenomen, liknande partier har stora framgångar i hela västvärlden och i några fall styr de landet. Dit räknar jag USA. Att det inte uppstått ett nytt högerextremt missnöjesparti där beror troligen enbart på att det finns inget behov av ett nytt parti för att kanalisera de destruktiva strömningarna som ”sugs upp” av extrema falanger i det republikanska partiet.

SD är således en del av ett internationellt fenomen och måste förstås och analyseras utifrån det. Men varför då detta stora uppsving för högerextrema partier, har främlingsfientligheten och rasismen i västvärlden verkligen ökat iså mycket som valresultaten antyder? Mitt svar är troligen nej, Likväl är det en mycket oroväckande utveckling. Den ideologi som SD, Donald Trump, Jobbik i Ungern, Lega i Italien etcetera representerar är raka motpolen till allt det som Funktionsrättsrörelsen står för – allas lika värde, antidiskriminering, respekt för minoriteter etcetera. För att förstå vilket hot dessa krafter är mot demokratin som vi känner den samt mot olika minoriteter rekommenderar jag att alla läser boken:

Fire and Fury – Donald Trump och Vita huset inifrån (utgiven 2018)


Bland mycket annat kan vi där läsa att den s.k. alternativa högern i USA med Steve Bannon som ”chefsideolog” har högt flygande planer på en världsrevolution mot vad som uppfattas som ett ”förtappat liberalt samhälle”.


Utan tvekan finns det en kärna med hårdföra rasister i SD-s väljarkår. Hur stor andel av dessa 17-18 % kan räknas som rasister enligt gällande definitioner (se vidare nationalencyklopedins definition av rasism). Jag vet inte men det är troligen långt ifrån alla. Men varför får då SD och liknande partier så många röster? Jag tror det finns två huvudförklaringar (samt många delförklaringar). Dessa är:

·   Nedmontering av välfärden

·   Den allt snabbare teknologiska utvecklingen har orsakat mycket djupgående förändringar i samhället med tydliga vinnare och förlorare.

Jag tvivlar inte det minsta på att de besparingarna i välfärden är en viktig delförklaring men jag väljer fortsättningsvis att fokusera på punkt 2 eftersom jag är 99 % säker på att det är en faktor som allt för ofta försummas när vi ska försöka förstå SD-s framgångar.

Ser vi på samhällsutvecklingen senaste 30 åren så har tekniken gått framåt i en rasande fart. Mängder med företag i den tunga svenska basindustrin har lagts ner som slagit hårdast mot glesbygd och småstäder. Dessa industrier har istället ersatts med högteknologisk dito som förläggs till storstäderna där Universiteten, forskningen och pengarna finns. Glesbygden och småstäderna har hamnat i en negativ spiral med företagsnedläggningar, utflyttning och sviktande skatteunderlag i många småkommuner. Sjukhus, skolor etc. läggs ner, d v s hela infrastrukturen för att kunna bo i småstäder och glesbygd smulas därför sakta sönder. Storstäderna vinner givetvis på utvecklingen för där skapas massor med jobb, Universiteten växer osv... Småstäder och glesbygd blir tydliga förlorare.

Ytterligare en grupp som blir förlorare är lågutbildade och/eller personer med dåligt betalda jobb. De nya jobb som skapas kräver allt högre utbildning för att klara av. Personer med låg utbildning får därför allt svårare att hävda sig på en allt tuffare arbetsmarknad. Med ett finare ord kallar forskarna det ”omstrukturering av arbetsmarknaden” andra föredrar kanske beteckningen Social utslagning.

Det här mönstret går igen i land efter land. I Sverige har SD störst stöd på landsbygden och småstäder. ”Äkta Trump land” i USA hittar vi i USA-s inland där mängder med basindustrier lagts ner och den ekonomiska utvecklingen inte alls håller samma takt som i de rikaste delstaterna som Kalifornien, New York och Maryland som är starka fästen för Demokraterna.

Många är förbannade och känner sig svikna av de etablerade partierna. In kommer då SD med ett kraftigt förenklat men lättbegripligt budskap – det är invandringens fel att det ser ut som det gör!  Donald Trump kör sin slogan ”Time to make America great again” och riktar i första hand vreden mot Latinamerikaner. Att Jimmie Åkesson inte kan presentera någonting som ens liknar en plan hur vi ska attackera de grundläggande underliggande strukturella problemen spelar ingen roll. Budskapet är enkelt och erbjuder en snabb förklaring på problem som egentligen är mycket komplexa. Stoppar vi invandringen löser sig allt.

Anm: Förslaget om inreseförbud för personer från ett antal muslimska länder var Steve Bannons idé som som DonaldTrump gärna anammade.


Den israeliske historikern Yuval Noah Harari har specialiserat sig på att utforska de stora linjerna i världshistorien. I hans bok Homo Deus : kort historik över morgondagen (utgiven 2017)  tar han bland annat upp utvecklingen av missnöjespartier och högerpopulism. Enligt honom är framväxten av dessa partier till stor del är en ”biprodukt” av att de demokratiska institutionerna som byggdes upp under 1800 och 1900-talet inte är anpassade för att hantera de mycket snabba samhällsförändringarna som drivs på av den teknologiska utvecklingen. Politiken ”hinner helt enkelt inte med” och hämmar lösning på de problem som uppstått vilket skapar frustration och ilska hos de som känner sig utlämnade. Därmed skapas också bra förutsättningar för populister som presenterar enkla lösningar. Enligt Yuval Noah Harari är alltså framväxten av SD och liknande partier ytterst en kris för de demokratiska institutionerna. Om vi nu antar att han har rätt är demokratin illa ute. Och med den minoriteter av alla slag.


Yuval Noah Harari är emellertid inte teknikfientlig. Han anser att i flesta fall har teknikutvecklingen inneburit enorma förbättringar för mänskligheten och mycket går i rätt riktning -krig, svält, otäcka infektionssjukdomar och annat elände är på kraftig tillbakagång.

Vad behöver göras för att åtminstone minska stödet för SD och ”släktingarna” i andra länder? Vi måste nog erkänna att läget för demokratin i västvärlden är sämre än någon gång under efterkrigstiden och prioritera lösningar efter det.

Situationen i Sverige. Till att börja med är de besparingar i välfärden som gjorts senaste 20-25 åren kontraproduktiva. Ta t.ex. de stora besparingarna i det numer rikskända sjukhuset i Sollefteå. Det är en politik som enbart gynnar de stämningar som SD rider på. Ett enligt SD-s synsätt ondsint ”etablissemang” som struntar i vardagsbehoven för i det här fallet invånarna i Region Västerbotten. Mer konkret för berörd befolkning innebär det en kraftig försämring av välfärden. Invånarna i Region Västernorrland betalar lika mycket i skatt som innan men får allt mindre för skattepengarna. Riksmedia har vid upprepade tillfällen rapporterat om ett allt lägre förtroende för politikerna, även utbrett politikerförakt i Region Västernorrland.Men enbart satsningar på välfärden tror jag inte räcker. Även om besparingarna i välfärden upphör nu så löser det inte den underliggande problematiken med att högteknologisk industri slår ut äldre industri, flyttar jobben till storstäderna och ”straffar” personer med låg utbildning. Det är djupa strukturella problem vi talar om och det krävs mycket för att vända utvecklingen. Några åtgärder som måste övervägas kraftigt:

·   Sänkta skatter för företag som är verksamma i avfolkningskommuner

·   Stora statliga investeringsbidrag till företag som vill satsa i dessa kommuner.

·  Ökade statsbidrag till utsatta kommuner

·  Utlokalisera mer myndighetsverksamhet till berörda kommuner.

·   Mycket av våra naturtillgångar finns i avfolkningskommuner. Här måste vi titta på möjligheterna att den kommun där naturens rikedomar finns får större del av kakan i form av ökad beskattningsrätt av naturtillgångarna.

·  En stor statlig utredning vilka åtgärder som måste vidtas för att hjälpa de grupper som har eller kommer att hamna på efterkälken när arbetsmarknaden förändras i grunden. Kanske måste hela skolsystemet göras om. Behövs en medborgarlön?

Finns mycket mer att säga om detta men det får räcka här. Det behövs egentligen en separat blogg men det har jag varken tid eller ork för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar