måndag 13 mars 2017

Vi är kritiska till att Studio ett hävdar att fusket i assistansersättningen uppgår till 2-3 miljarder kr/årVi som skriver det här representerar föreningen VIMPA – Vi Med Personlig Assistans i Jönköpings län.Fredagen 3 mars sände P1 Studio Ett reportage om fusket/kriminaliteten i assistansersättningen. Vissa delar av reportaget var bra. Det finns kriminalitet svar ja, precis som det finns kriminalitet i alla andra socialförsäkringar. Vi som representerar brukarrörelsen förundras hur bedrägerierna går till, det är i högsta grad relevant att ni granskar hur det är möjligt att genomföra bedrägerierna. Det var också bra ni vid flera tillfällen tog upp risken för att oskyldiga kan drabbas om Försäkringskassans kontrollmöjligheter utökas i jakten på kriminella och att den stora majoriteten inte fuskar.Däremot är vi kritiska till att ni, utan att hänvisa till en enda källa hävdar

 att fusk/kriminalitet kostar staten 2-3 miljarder kr/år.  D v s upp till 10 % av all utbetald assistansersättning går till kriminella. Omfattningen på fusket är mycket omdiskuterat. De siffror som oftast nämns och som ni hänvisar till finns det inga bevis för. De belopp som via rättegångar kunnat knytas till kriminalitet är nämligen mycket lägre. I en granskning av Fusket som Försäkringskassan genomförde, benämnd Operation Fjord kunde drygt 60 miljoner kr knytas till kriminalitet. Mörkertalet då? Självklart finns det som i all kriminalitet mörkertal. Hittills har emellertid ingen kunnat visa att mörkertalet är i närheten av de belopp som ni nämner. Svenska Dagbladet rapporterade nyligen att Försäkringskassan krävt att 277 miljoner kr ska återbetalas. Visst, det är mycket pengar men fortfarande långt, långt ifrån 3 miljarder kr/år.2016 publicerade Mattias Näsman från Umeå Universitet en rapport med titeln – Konsekvenser av indragen assistansersättning (rapporten bifogas). Mattias Näsman menar att forskningsunderlaget är alldeles för svagt för att man med ens någorlunda säkerhet kan säga att fusket kostar samhället flera miljarder kr/år. I rapporten skriver han bland annat följande om fuskets omfattning:Uppskattningarna bygger dock på metoder vars vetenskaplighet har ifrågasatts i denna rapport. För att kunna utforma effektiv lagstiftning och värna ett hederligt offentligt samtal är det viktigt att uppskattningar om fusk och överutnyttjande bygger på vetenskapliga antaganden och att de osäkerheter som finns tydligt lyfts fram.


Metoden som använts för att uppskatta fusk och överutnyttjande, Expert Elicitation-metoden, har använts två gånger av offentliga utredningar. Först av FUT-delegationen, sedan av Billums utredning. Frågan är hur riktigt det är att använda denna metod i ljuset av att den bristfälliga forskning som finns i övrigt på området.


Hur funkar då Expert Elicitation-metoden som Mattias Näsman hänvisar till? Enkelt sammanfattat samlas ett antal experter inom området som berörs. Denna grupp diskuterar sedan för att till slut presentera ”kvalificerade gissningar” om problemets omfattning, i detta fall fusk/kriminalitet i assistansersättningen. Det är knappast underlag som en statistiker skulle betrakta som tillförlitliga. Ändå har de belopp som Billum utredningen och FUT delegationens rapport presenterade gång på gång använts som ”bevis” i assistansdebatten på att flera miljarder kr varje år går till kriminella.


Studio ett är ett av Sveriges radios mest respekterade samhällsmagasin.  Därför tycker vi det är oansvarigt att ni utan, vad det verkar någon egen bakgrundskontroll hävdar att 2-3 miljarder kr varje år betalas ut till kriminella. Personer med stora funktionsnedsättningar är en samhällsgrupp som är utsatta för mycket fördomar. Den hårda debatten om fusket riskerar att stärka dessa fördomar. När vi debatterar omfattningen på fusket i assistansen måste därför de siffror som nämns användas med mycket större försiktighet än vad i regel fallet är idag.

 Fusk/kriminalitet ska självklart bekämpas, det är oacceptabelt att kriminella skor sig på en fantastisk frihet och demokratireform. Kampen mot kriminella får emellertid inte ske till priset av att assistansreformens intentioner urholkas. Vi är beredda att samtala med politiker, polis och även journalister hur vi ska komma åt och få bort kriminaliteten med bevarat självbestämmande för oss som berörs.


Thomas Juneborg – Talesperson VIMPA

Mikael Andersson – Ordförande VIMPA
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar