måndag 7 september 2015

Värnamo kommun ska inte anlita Jonas Reinholdsson överhuvudtaget

Via kommunens protokoll har vi fått veta att Värnamo kommun har anlitat företaget KommunLex för att hålla två kurser senare i höst. Jag och mina vänner i Jönköpings län protesterar starkt mot att kommunen väljer att anlita detta företag med den numer riksbekante föreläsaren Jonas Reinholdsson. Vi menar att det inte är en ursäkt att anlita J. Reinholdsson även om kursen inte handlar om LSS och behovsbedömningar.


Hösten 2013 visade TV4-s samhällsprogram "Kalla Fakta" ett långt reportage som handlar om urholkningen av LSS och hur det påverkar de personer som berörs. Man visade flera exempel på människor vars livsvillkor försämrats drastiskt efter att kommuner dragit in personlig assistans eller andra LSS insatser. Med dold kamera visade TV4 hur J. Reinholdsson "lärde ut" till kursdeltagarna hur man hittar kryphål i LSS lagstiftningen för att kunna ge så många avslag som möjligt. TV4-s granskning visade också att en lång rad kommuner runt om i landet har anlitat KommunLex.

Att kommuner med skattepengar betalar föreläsare som ska lära ut hur man hittar kryphål i en rättighetslag är i sig synnerligen motbjudande. Utöver detta visade J. Reinholdsson också upp en mycket obehaglig människosyn där han med råa skämt raljerade över personer med stora funktionsnedsättningar. Människor som är helt beroende av samhället för att kunna leva som andra. En person som ser oss som jämlika samhällsmedborgare uttrycker sig inte på ett så oerhört nedlåtande sätt.

När LSS lagen trädde i kraft 1994 innebar det en enorm förbättring när det gäller våra möjligheter att kunna leva som andra. Samhället sände också ut en mycket positiv signal i synen vad gäller våra livsvillkor - vi har samma rätt att leva som alla andra till ett liv med fullt självbestämmande och delaktighet i samhällslivet. En rättighet som FN bekräftat via Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, undertecknad och ratificerad av Sveriges regering och riksdag.

LSS § 5 står följande:

”Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”..


 LSS § 6 fortsätter:

”Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”

I Värnamo kommuns egen beskrivning av ambitionen med hjälpen till personer med funktionsnedsättningar inleds med följande mening:

”Ledstjärnan för omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska vara respekt och omtanke om den enskilde. Den enskildes rätt till självbestämmande, delaktighet, integritet och trygghet är grundvalen i verksamheten.”

KommunLex har visat att en del av verksamheten går rakt emot LSS ambitioner så som de formuleras i § 5 till 7 och även Värnamo kommuns egna ambitioner. Jonas Reinholdsson har också visat upp en människosyn som rimmar mycket illa med ett av fundamenten i varje demokratiskt samhälle - alla människors lika värde.

Vi är som sagt medvetna om att den här kursen handlar om dokumentation, inte LSS. Principen om alla människors lika värde är emellertid så central i en demokrati att det inte får råda minsta tvekan om att varje kommun i landet lever upp till den. Inte bara på papperet utan även i handling. Med bakgrund av den människosyn som J. Reinholdsson visat upp anser jag därför att vare sig Värnamo kommun eller någon annan kommun, oavsett syfte överhuvudtaget inte ska anlita J. Reinholdsson.

Thomas Juneborg
Talesperson VIMPA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar