torsdag 24 september 2015

Lars-Göran Wadén fick avslag i sin anmälan mot arrangörerna av Almedalsveckan

Många känner säkert till att Lars-Göran Wadén, förbundsledamot i DHR och förkämpe för ett tillgängligt samhälle i somras skickade in en anmälan till DO p g a att han ansåg att han blivit diskriminerad under Almedalsveckan.


Anmälan, som fick stor uppmärksamhet gjorde Lars-Göran p g a att ett antal seminarier som han ville besöka under Almedalsveckan inte var tillgängliga för en rullstolsburen person. Min egen åsikt är att det är en självklarhet att alla evenemang och seminarier som anordnas under Almedalsveckan ska vara tillgängliga för alla. Det ska bara fungera, punkt. Hur resonerade då DO när man avslog anmälningen?

"Du har anmält att du har blivit diskriminerad under Almedalsveckan på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning. DO arbetar på olika sätt för att motverka diskriminering. Vi kan utreda och driva ett ärende till domstol, men vi har också andra möjligheter. De ärenden som DO beslutar att utreda är ärenden som vi bedömer kan ge störst effekt för att påverka utvecklingen framåt mot ett samhälle där det inte förekommer diskriminering. Efter att ha gått igenom uppgifterna i din anmälan har DO beslutat att inte starta en utredning, utan vi avslutar ditt ärende. Vi har inte tagit ställning till om du har blivit diskriminerad

DO vill alltså inte ta ställning till om det förekommit diskriminering eller ej. Riktigt intressant är formuleringen "vi utreder ärenden som vi bedömer kan ge störst effekt för att påverka utvecklingen mot ett samhälle där det inte förekommer diskriminering". Almedalsveckan är vid sidan av riksdagsvalen tänkt och vara höjdpunkten i vår demokrati. En plats där alla ska kunna träffa våra folkvalda och diskutera alla tänkbara problem (och lösningar) i vårt samhälle. Nog borde detta vara ett fall som DO borde ta upp om man vill driva utvecklingen framåt.

Vidare framgår det att en av anledningarna till att DO avslog ärendet är att Lars-Göran anmälde arrangörerna av hela Almedalsevenemanget, inte de specifika arrangörerna av de seminarier som han inte kunde besöka. Då måste man fråga sig - vid ett så stort evenemang - borde det inte vara ett krav att någon har det övergripande ansvaret för att alla lokaler är tillgängliga. Det är inte rimligt att de som har huvudansvaret för evenemanget (Region Gotland)  kan delegera ner allt ansvar på de enskilda aktörerna för att kunna frånsäga sig ansvar, arrangörerna som i sin tur givetvis måste ha ett delansvar också.

Almedalsveckan är en fantastisk idé men ur tillgänglighetssynpunkt kan man som jag skrivit innan diskutera om Visby verkligen är en lämplig plats. Hissar, ramper, hörselslingor mm ska bara finnas i de lokaler som anordnar seminarier mm men bortsett från området runt själva Almedalsparken som jag tycker funkar bra är Visby allt annat än en mönsterstad ur tillgänglighetssynpunkt.

Om vi leker med tanken att en motsvarighet till Almedalsveckan arrangerades i USA och man skickat in en anmälan  att han blivit diskriminerad p g a bristande tillgänglighet vid seminarier, hur hade ansvariga myndigheter (flera myndigheter delar på ansvaret) agerat? Till att börja med tror jag aldrig det hade behövts eftersom tillgänglighetslagstiftningen ADA (Americans with disabilities act) är mycket tuffare än i Sverige. Hade det ändå kommit in en seriös anmälan tror jag sannolikheten är mycket stor att man drivit ärendet vidare.  Jänkarna tar tillgänglighetsfrågan på mycket större allvar än vad fallet är i Sverige.
Igår deltog jag också i Ifa -s medlemsmöte i Jönköping. Ifa vill lyssna av stämningarna" vad medlemmarna prioriterar inför den kommande LSS utredningen som bland annat ska ta upp kommande finansiering av LSS, ändring av LSS §9a (grundläggande behov) och om man ska ha rätt till assistans under en sjukhusvistelse.

Vi delades in i grupper och jag tycker det var givande diskussioner. På plussidan var vi eniga om att de förenklade omprövningarna (om man redan är "inne i systemet") är en klar förbättring samt att man numer har en handläggare som handlägger alla ärenden med FK.

Givetvis fanns det betydligt mer på minussidan där vi ansåg att mycket måste förbättras:

·  Vi var mycket kritiska mot den synnerligen snåla höjningen av schablonen.

·  Alla Integritetskränkande behovsbedömningar måste bort

·  Definitionen av de grundläggande behoven måste ändras - min grupp framförde att begreppet grundläggande behov ska slopas helt och ersättas av hjälpbehov.

·  Barnperspektivet - allt fler avslag p g a hänvisning till föräldraansvar.

I morgon bär det av till Stockholm för deltagande i STIL -s Medborgargolv konferens. Det  blir riktigt kul och spännande och jag kommer berätta utförligt vad som hände i bloggen nästa vecka. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar