torsdag 27 augusti 2015

Kampen för personlig assistans och LSS går hand i hand med tillgänglighet, "Handikappkonventionen" och mycket annat

Personlig assistans och LSS  handlar om den självklara rätten att personer med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra med självbestämmande över våra liv - något som borde vara en självklarhet i varje demokratiskt samhälle. Det handlar om rätten att ha kontroll över sitt vardagsliv och allt som följer med det.


 Tyvärr urholkas lagen alltmer och det gäller samtliga insatser inom LSS. Jag har en ska vi kalla det mycket "bred syn" på vad som inkluderas i begreppet personlig assistans och hur vi kan använda lagen för att förbättra livsvillkoren för alla som berörs av LSS - lagen . Kampen för att återupprätta och säkra lagens intentioner  anser jag därför går hand i hand med en  rad andra viktiga frågor för funktionshinderrörelsen, bland annat: 

·       Tillgänglighet. En mycket viktig fråga som givetvis inte bara berör oss med personlig assistans utan alla med någon form av funktionsvariation fysisk som psykisk ,totalt över en miljon personer i Sverige. Tillgänglighet handlar också om så mycket mer än den rent fysiska tillgängligheten. När det gäller just assistansen för en rullstolsburen person som mig själv belyser jag betydelsen av ett tillgängligt samhälle med ett exempel:

Man vill lyssna på en intressant föreläsning. Utan assistansen kommer hen inte utanför hemmet men föreläsningen kan man inte se för att det saknas hiss. Assistansen kan därmed inte utnyttjas fullt ut = inskränkning till möjligheten till full delaktighet i samhällslivet.

·  FN-s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD) är rätten till personlig assistans inskriven i artikel 19. Här listas en lång rad andra rättigheter som bland annat full tillgänglighet, rätten till medborgarskap utan inskränkningar, rätten till integritet, utbildning på likvärdiga villkor, rätten att bilda familj och mycket annat. Att göra konventionen till svensk lag är därför en mycket viktig delåtgärd för att återupprätta och säkra LSS intentioner. 

·       Hälsa/välfärd. MFD (Myndigheten för delaktighet) s rapport i höstas visade att hälsotillståndet för personer med funktionsnedsättningar är oerhört mycket sämre än riksgenomsnittet. Det behövs givetvis en rad åtgärder för att vända utvecklingen. Att värna LSS är en av dessa. Det finns rapporter som visar att hälsonivån förbättrats markant för personer med personlig assistans. Utan tillgång till undersökningar för övriga LSS insatser utgår jag från att det finns samma koppling.  Nu mister många personer  istället assistansen vilket orsakar lidande helt i onödan.

·  Jobb/sysselsättning. Arbetslösheten hos personer med funktionsvariationer är långt över riksgenomsnittet och det gäller i högsta grad oss  som omfattas av LSS. Även här behövs givetvis en lång rad åtgärder för att förbättra läget. Assistansen är en av dessa, Den har möjliggjort att många personer kunnat jobba istället för att leva på en usel pension. 

Hos alla de som förlorat sin assistans (helt eller delvis) har det inneburit att många tvingats lämna arbetslivet. Varför? För att kunna arbeta är assistansen absolut nödvändig . Utbyggd assistans är därför en av många åtgärder för att minska arbetslösheten bland personer med funktionsvariationer vilket ger stora vinster både för den enskilde och samhället.

·       Minska fördomar. Fördomar och nedsättande attityder mot funkisar är utbredd och ökar tyvärr. Det kallas funkofobi. För att minska fördomarna menar jag det är absolut nödvändigt att vi ska kunna komma ut i samhället så att vi blir "en normal och synlig" del av samhällslivet. Och då behövs både ett tillgängligt samhälle och assistans för oss med stora funktionsvariationer.

·  LSS är en mycket bättre lag än SoL (Socialtjänstlagen) därför att ambitionsnivån i LSS är mycket högre. Att värna och återupprätta LSS intentioner innebär därmed också att alla som förlorat sin personliga assistans eller annan LSS insat för att istället få hjälp via SoL återigen beviljas hjälp enligt LSS.


Min "poäng" är att säkra lagens intentioner och använda LSS potential att förbättra våra livsvillkor innebär att allt det jag räknat upp måste "kopplas ihop" med vår gemensamma kamp för att återupprätta LSS intentioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar