fredag 6 mars 2015

Mail till Åsa Regnér

Jag är en av nästan 20 000 personer som är beviljade personlig assistans. Assistansreformen har betytt oerhört mycket för oss - ja den är faktiskt direkt avgörande för att vi ska kunna leva ett liv som fullvärdiga medborgare, kunna göra allt det som andra tar för givet. Rätten att kunna leva som andra står inskriven i LSS, regeringens officiella politiska mål  och FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som Sverige ratificerade 2009.

Sedan en prejudicerande dom i regeringsrätten 2009 pågår tyvärr en utveckling där assistansreformens intentioner har urholkats. Allt fler förlorar sin assistans och det blir också allt svårare att bli beviljad den. Alla, inklusive vi som lyckas nå den magiska 20-timmarsgränsen/vecka i s.k. grundläggande behov måste  genomgå kontroller från Försäkringskassan som är djupt integritetskränkande. Jag vågar med så gott som 100 % säkerhet säga att om det varit en annan grupp än personer med omfattande funktionsnedsättningar som fått gå igenom de kontrollerna för att få stöd/hjälp hade det blivit ett ramaskri i samhällsdebatten där alla varit eniga om att staten har inte rätt att göra sådana intrång i privatlivet.

Måndagen 15-03-02 hade SVT-s Aktuellt ett stort reportage om detta mycket allvarliga problem. Du som är ansvarig minister för LSS och övriga frågor relaterade till funktionshinderpolitiken var du tillfrågad av Aktuellt att delta i studiodiskussion. Men du avböjde - med hänvisning till "tidsbrist" -  du tog dig inte ens tid till att bli intervjuad av Aktuellt. Jag och alla jag känner inom handikapprörelsen tycker att det var ett synnerligen nonchalant uppträdande. Inte bara för att du tackade nej p g a "tidsbrist" utan för att det visar att du uppenbart inte  har  seriöst intresse för en  fråga som är så viktig.

Handikapprörelsen inser att vi måste samarbeta med politikerna - det är ni som har makten att rätta till de missförhållanden som drabbat tusentals personer. Då kräver jag faktiskt att vi inte blir behandlade som luft av Sveriges regering när ett av landets tyngsta nyhetsprogram tar upp en så viktig fråga.


Thomas Juneborg


Beviljad personlig assistans sedan 1994
* Måste också kommentera utvisningen av 20 åriga Fruszina Wilhem. Fruszina har en utvecklingsstörning, är föräldralös och har i flera år bott hos sin moster i Malmö. Svenska myndigheter ansåg emellertid inte hon har giltiga skäl att få permanent uppehållstillstånd och har därför utvisats till Ungern. Detta är ett land som styrs av en högernationalistisk regering som ifrågasätter demokratin och där olika minoriteter inte är högprioriterade för att uttrycka det milt. 

Jag tycker detta är en ren skam för Sverige som har så hög svansföring när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter! Fruzsina i

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar