fredag 6 februari 2015

Australien är på väg att införa ny rättighetslagstiftning som bland annat ger rätt till personlig assistans

Det här blogginlägget kommer fokusera på Australien där det sker stora förbättringar för personer med funktionsvariationer, bland annat är man på väg att införa personlig assistans i hela landet. Australiensarna själva använder beteckningen Direct Payment istället för personlig assistans. Alix Goodwin som studerar om eventuella risker för att personer som beviljas Direct Payment utnyttjas berättar i en intervju utförligt i  Assistanskoll hur systemet är tänkt att fungera. Jag gör en kortare sammanfattning.

Direct Payment är en del av en omfattande ny lagstiftning, NDIS (National Disability Insurance Scheme) som förutom Direct Payment också reglerar en rad andra hjälp och stödåtgärder från samhället som olika former av ekonomiskt stöd, hjälpmedel, bostadsanpassning, anpassning av arbetsplatser mm. F.n. pågår testprojekt av NDIS inklusive Direct Payment i tre delstater (New South Wales, Western Australia och Victoria). 2019 kommer den nya lagstiftningen som blir en rättighetslag att omfatta hela landet. Ungefär 460 000 personer beräknas då vara berättigade till hjälp  enligt NDIS där Direct Payment alltså  blir en av många olika hjälp och stödinsatser. 

Den nya rättighetslagen ska finansieras av den australiensiska staten och ambitionerna med den nya lagstiftningen som bygger på FN-s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är höga och formuleras på följande sätt:

"Stödet ska vara  rimligt och nödvändigt, beroende på funktionsnedsättningen och underlätta självständighet i samhället” och ”stöd som du behöver för att nå dina mål och aspirationer”
.
Som i Sverige  väljer man själv vilka assistenter man vill ha. En marknad för assistansanordnare har inte hunnit uppstå än och kommer troligen inte att göra det innan den nya lagstiftningen omfattar hela landet. Istället anställer de allra flesta i de nuvarande försöksprojekten sina assistenter direkt, ungefär som om man är egen arbetsgivare i Sverige. Personer som har svårt att föra sin egen talan kan få hjälp av en s.k. Nominée, samma sak gäller personer som inte nått myndighetsålder.*  En intressant sak som man tar upp är synen på kostnaden. Medan debatten i Sverige helt fokuserar på att hela LSS "är för dyrt" har australiensarna en helt annan grundsyn. I intervjun i Assistanskoll säger man nämligen följande:

 Staten ser stora samhällsvinster i att införa NDIS och Direct Payments. Fler personer beräknas kunna delta i ekonomin genom att arbeta och vårdkostnaderna beräknas minska. 

I det stora landet "down under" ser man alltså att man kan göra stora ekonomiska vinster när man inför Direct Payment och de andra insatserna inom NDIS. Till skillnad från alla kritiker på hemmaplan inser man att de stora institutioner och gruppboenden som dominerat hitills är mycket dyrare. Samhällsekonomin tillförs stora summor när personer med omfattande funktionsvariationer får mycket bättre möjlighet att delta i samhällslivet och en mängd nya arbetstillfällen skapas. Man anser t.o.m. att det är ur i ett ekonomiskt perspektiv är nödvändigt med en stor reform för att om man inte gör någonting kommer notan för samhället att bli mycket högre.

Debatten i Australien handlar istället om oro för att personer som är beviljade Direct Payment kommer att utnyttjas.  Alix Godwin menar att det finns forskning som tyder på att personer med funktionsvariationer av olika skäl tenderar at vara ovilliga och anmäla om man känner sig illa behandlad.

Detta är sammantaget givetvis mycket positiva nyheter, inte bara för australiensarna själva utan även den internationella funkisrörelsen. Det visar att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll i fler länder än vad de flesta kanske tror. En styrka är att NDIS när det är infört i hela landet blir en rättighetslag där staten, inte delstaterna står för hela finansieringen..  Man kommer kunna flytta mellan delstaterna utan att vara orolig att förlora hjälpen. Rätten till hjälp är helt oberoende av inkomst.  Det finns också ett starkt stöd för NDIS från både vänster och högerpartierna.  En svaghet är att lagen inte omfattar personer som är över 65 år. men det ändras förhoppningsvis efter hand. Ett annat problem är att lönerna hos de assistenter som f.n. jobbar i försöksprojekten är mycket låga.
*Dagens Omsorg har intervjuat ansvarig minister Åsa Regnér angående regeringens planer för såväl LSS och andra områden som tillgänglighet, hjälpmedel, hälsa mm. Angående LSS blir det en ny utredning men nu ska de personer som är beviljade olika LSS insatser, anhöriga och handikapprörelsen involveras mycket mer  än vad som varit fallet i tidigare utredningar. Kommer att kommentera mer i ett senare blogginlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar