torsdag 9 mars 2023

Sammanfattning av Lars Lööws utredning del 2

 Mycket positivt som sagt i utredningen. Det finns mängder med skäl varför staten ska vara huvudman istället för som jag redogjorde för i föregående blogginlägg. Ska här ta ett sådant frågetecken till.


Staten kommer ta över alla utgifter för assistansersättningen om utredningens förslag genomförs vilket i grund och botten är helt rätt. Men att bara förstatliga räcker ändå inte och finns det en ”dold önskan” att ändå vilja hålla nere utgifterna?


En avskaffad medfinansiering av kommunerna bör följas upp anser utredningen.


Eftersom vi bedömer att det ändå finns en viss risk för kostnads-förskjutningar från kommunerna till staten vid ett statligt huvudmannaskap föreslår vi att regeringen noga följer upp vilka effekter en avskaffad medfinansiering får.

Huvudmannaskapsutredningen sid 220


Vad syftar detta till? Går givetvis att tolka på olika sätt. Ett av dem är att staten är ”rädd” får få ta över en del av utgifterna för t.ex. olika LSS boenden. Uppenbart ser utredningen viss risk att kommunerna kommer försöka skjuta över notan för de nio LSS insatser som de från och med januari 2026 själva ansvarar för genom att hänvisa till ”sök personlig assistans” istället. I Assistanskolls sammanfattning formulerar det så här.

Regeringen ska följa upp så att det inte sker någon kostnadsövervältring på staten efter förstatligandet.

Den typen av formuleringar gör mig genast misstänksam, tyvärr. De signalerar att staten/regeringen inte vill ta på sig mer kostnader än absolut nödvändigt och allra helst lämna över mer till kommunerna. D v s inte betala för de verkliga behoven. Ett argument för statligt huvudmannaskap som jag tycker sällan nämns är möjligheterna till ansvarsutkrävande. Med staten som ensam huvudman blir det mycket svårare för regeringen att skylla på ”någon annan”. Det delade huvudmannaskapet har i det avseendet fungerat ”utmärkt” för att frånsäga sig ansvar. Det kryphålet försvinner och vi får lättare att faktiskt utkräva ansvar om det blir så att staten och kommunerna ändå försöker föra över notan för LSS till motparten.

 

Här vill jag med eftertryck betona hur viktigt det är att behovsbedömningarna fungerar enligt intentioner när staten tar över själva 1/1 2026. Dagens system fungerar inte och LSS intentioner har urholkats totalt. Ända finns det i dagsläget ”en andra chans” för de som blir utsparkade av Försäkringskassan. Sen är det självklart ett lotteri vad hemkommunen beslutar men det finns ändå en möjlighet att behålla sin personliga assistans. Den möjligheten försvinner. Ett nej från FK vid ansökan eller indragen assistans så är det helt kört. Det enda kommunerna kommer erbjuda är LSS boende eller hemtjänst

 

Rätt utfört med statligt huvudmannaskap, kriterier och kvalitet för PA med mera som skrivs in LSS, kombinerat med nya behovsbedömningar och kraftigt höjd schablon som sedan höjs efter ett index kommer det här bli bra. Och i så fall har regeringen gjort det bästa för assistansensreformen på mycket länge.


Allting förutsätter att finansminister Elisabeth Svantesson öppnar plånboken rejält – så ser verkligheten ut.


STIL var en starkt drivande kraft för att personlig assistans blev verklighet och vi kämpar vidare för att assistansreformen ska fungera som det var tänkt. Stil har i utredningen drivit hårt för att kriterier för personlig assistans och självbestämmande skrivs in i LSS.

 

STIL gänget i Jönköping samarbetar med huvudkontoret i Stockholm. 17 april anordnar vi tillsammans med huvudkontoret ett seminarium i Jönköping med teman nya behovsbedömningar kraftigt höjd schablonersättning och assistenternas arbetsvillkor. För de som inte kan delta fysiskt finns möjligheten att följa evenemanget via Zoom. Se mer info nedan.


Information om STIL-s seminarium i JönköpingÄven efter en lyckat förstatligande enligt ovan nämnda kriterier kommer det ändå finnas hot kvar. Nyligen kom ett beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen som så vitt jag kan bedöma kommer ha mycket stor betydelse för FK-s möjligheter att ställa krav på assistansanordnarna att ”hålla koll” på våra hjälp/stödbehov samt rättstvister som berör detta. Det blir ämnet för nästa blogginlägg. Ska också kort sammanfatta Judith ”Judy” Huemanns livsgärning – en ikon i Independent Living rörelsens historia som gått bort.

 

Vila i frid Judith
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar