onsdag 9 oktober 2019

Nu startar kampen på allvar att göra Funktionsrätts konventionen till lag


Varför måste Funktionsrättskonventionen (CRPD) bli svensk lag?
Det enkla svaret skulle kunna vara att assistansreformen håller på att avvecklas men det är lite mer komplicerat än så. Ofta hamnar allt fokus på just assistansen som förvisso är oerhört viktig för att förverkliga Funktionsrättskonventionen. Den dystra verkligheten är att det pågår något som måste betecknas som ett generalangrepp mot ALLA DELAR av välfärdssystemet för personer med funktionsvariationer.

Ta den aktuella budgeten. Underfinansieringen av assistansreformen känner vi alla till. Mindre känt men lika allvarligt är att regeringen bestämt att inkomstskillnaden mellan äldre pensionärer och personer med sjukersättning ska öka. Det sker på två sätt:
1) "Sjukpensionärerna" som får sjukersättning där många har personlig assistans eller andra LSS insatser får inga skattelättnader med följden att berörda personer betalar en regressiv inkomstskatt, d v s betalar högre andel av inkomsten i skatt än löntagare som inte betalar statlig inkomstskatt, trots att inkomsten är LÄGRE.
2) Taket för bostadsbidrag för äldre pensionärer höjs kraftigt till 7000 kr/månad men förblir oförändrad för personer som har sjukersättning där stödet kallas bostadstillägg. Taket där ligger kvar på drygt 5200 kr/månad. Därutöver planeras ingen nämnvärd höjning av själva sjukersättningen heller, tvärtom förutspås totala utgifterna minska fram till 2022. Människor med lägst inkomst och minst möjlighet att ändra sin livssituation ska tydligen försättas i permanent fattigdom.
Ytterligare ett exempel är det faktum att allt fler unga personer med kraftigt nedsatt arbetsförmåga p.g.a. funktionsvariationer normbrytande funktionalitet tvingas söka försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) när de nekas aktivitetsersättning från Försäkringskassan. SKL kommenterar:
En ny målgrupp söker socialbidrag. Det handlar om unga personer med livslånga och grava funktionsnedsättningar som tidigare har fått aktivitetsersättning.
I STIL som jag jobbar för och många i övriga Funktionsrätt srörelsen har vi fått nog nu. Vi accepterar aldrig att våra mänskliga rättigheter fortsätter att monteras ner. På torsdagen 26 september hade vi den första aktionen utanför Riksdagen med krav att Funktionsrätts konventionen blir lag. Det är en nödvändighet för att våra rättigheter respekteras och varför ska Funktionsrätt skonventionen inte bli lag när barnkonventionen ska bli det? Och vi ska ha aktioner varje torsdag till riksdagspolitikerna uppfyller våra krav!
Jag skriver ofta om Funktionsrätts konventionens artikel 19. Det tål inte att upprepas för många gånger varför den har en så central roll i konventionen:
I mycket kort form, den förklarar vilka kriterier som måste vara uppfyllda för ett självständigt liv, full inkludering i samhället och vad som är personlig assistans. Lite mer konkret:

Artikel 19 är, vilket FN påpekar central för att uppfylla konventionens övriga artiklar.

* Det är nödvändigt att konventionen blir lag eftersom Sverige ratificerat konventionen men bryter mot den allt oftare och grövre. Vi accepterar inte att en konvention som handlar om mänskliga rättigheter ignoreras.

* Det finns ingen rimlighet i att göra en konvention till lag (barnkonventionen) och inte göra samma sak med Funktionsrätts konventionen

* Artikel 19 klargör att rätten till ett självständigt liv gäller alla människor, oavsett orsak till funktionsvariationerna/normbrytande funktionalitet. Ingen konvention är överordnad andra konventioner.
*
 Artikel 19 klargör även att personlig assistans inte är tillräckligt för att förverkliga ett självständigt liv. Det krävs också att samhället görs tillgängligt för alla och att fattigdomen hos personer med stora funktionsvariationer/normbrytande funktionalitet utraderas.

* Artikel 19 klargör att personer med stora funktionsvariationer genom historien INTE ansetts kapabla att leva utanför stora institutioner vilket är ett synsätt som är oförenligt med det konventionen förskriver.

*Artikel 19 definierar mycket tydligt vad som är en institution eller institutionsliknande förhållanden.

* Artikel 19 klargör att institutionsliknande förhållanden uppstår så fort inte samtliga kriterier för ett självständigt liv uppfylls. Det betyder att även personlig assistans som inte fungerar enligt kriterierna inte är personlig assistans utan ett institutionsliknande förhållande

Jag förväntar mig inte att konventionen som lag uträttar underverk, viljan att hitta kryphål kommer att bestå. Däremot är jag övertygad om att vi kan använda konventionen som ett mycket starkt påtryckningsmedel. I LSS kommer stora lagändringar bli nödvändiga, olika repressiva åtgärder mot inte arbetsföra personer p.g.a. funktionsvariationer blir mycket svårare att driva vidare etcetera. Det är också ett mycket viktigt skäl till att funktionsrätts konventionen blir lag.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar