måndag 30 januari 2023

Mer omprövningar om ISF -Inspektionen För Socialförsäkringar får bestämma

 Hösten 2017 införde regeringen ett nödstopp på tvåårsomprövningar av statlig assistansersättning. 2018 infördes en bestämmelse i Socialförsäkringsbalken som säger att tvåårsomprövningar av statlig assistansersättning endast får ske vid väsentligt ändrade förhållanden. Inget parti i riksdagen är f.n. för att generellt återuppta tvåårsomprövningar. Som bekant omfattar inte omprövningsstoppet personer med kommunal assistansersättning.


Jag har flera gånger skrivit om att begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden” lämnar stort utrymme för tolkning och därmed möjlighet för att göra nya omprövningar. Enligt Socialförsäkringsbalken ska endast de nya behoven omprövas men så är många gånger inte fallet med förutsägbara resultat.


Det här blogginlägget ska emellertid inte primärt handla om Försäkringskassan utan att det även finns andra aktörer i statsförvaltningen som trycker på att fler omprövningar måste göras. ISF (Inspektionen För Socialförsäkringar) är en statlig myndighet som övervakar att de olika Socialförsäkringarna fungerarar. I uppdraget ingår även att slå larm om oegentligheter eller ren kriminalitet uppdagas. Nu har myndigheten granskat felaktiga utbetalningar av assistansersättningen som enligt Försäkringskassan 2021 uppgick till 421 miljoner kr.


ISF anser att Försäkringskassan måste få betydligt mer muskler i myndighetens kamp för att bekämpa oegentligheter och ren kriminalitet. Ett stort hinder anser myndigheten är stoppet på tvåårsomprövningarna som försvårat Försäkringskassans arbete. Vidare anser ISF bland annat följande i en rapport:


  •    Försäkringskassan har begränsade möjligheter att förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning till följd av lagens konstruktion och gällande praxis. Försäkringskassan kan exempelvis bara utreda den person som förmånen gäller.


  • Försäkringskassans organisation med ärendehantering och kontrollutredning på olika avdelningar är delvis ett hinder för att effektivt förhindra felaktiga utbetalningar.

ISF föreslår också ett antal åtgärder som regeringen bör vidta:

·    Att se över förutsättningarna att ge Försäkrings­kassan rättsliga möjligheter att utreda om redo­visad assistans verkligen har utförts.


·   Att ge Försäkringskassan rättsliga möjligheter att hämta in information om annan person än den förmånen gäller, exempelvis assistenten.

·   Att utöka Försäkringskassans rättsliga möjligheter att ompröva beviljad assistansersättning.


Här framgår med all tydlighet att ISF vill öka Försäkringskassans befogenheter, inklusive göra mer omprövningar. Detta har inte lyfts alls i funkisrörelsen som det borde gjort tycker jag när så många oroar sig för återupptagna omprövningar. Ärligt talat snubblade jag själv över informationen i Heja Olika.


Men ska inte kriminalitet och oegentligheter bekämpas? Självklart är det så. Jag har skrivit det så många gånger innan. Jag brinner för att få bort avarterna. Den kriminalitet som trots allt finns är inte bara moraliskt helt förkastlig – den är också ett allvarligt hot mot hela assistansreformen som vi känner den. Min oro handlar om att jakten på kriminella kommer gå över styr, att många oskyldiga förlorar assistansen. Jag anser och står för det till 100 % - det finns skrivelser i regleringsbrevet som definitivt öppnar möjligheten för Försäkringskassan att göra mer omprövningar. Och med tanke på utvecklingen senaste 15 åren finns det all anledning och vara rädd för att Försäkringskassan, om myndigheten får mer befogenheter kommer att missbruka den ökade makten.


Det gäller att hitta en medelväg. En väg framåt som effektivt kommer åt fusk och kriminalitet utan att reformen raseras. Uppenbart är att många myndigheter måste samarbeta. Förutom polisen och FK bland annat Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, IVO, Arbetsmiljöverket, kommunerna. I många av de uppdagade fallen är anhöriga inblandade. Jag är helt emot ett förbud mot anhörigassistans -. Det skulle vara ett riktigt dråpslag mot reformen. Tyvärr är nog ändå ökad kontroll runt anhörigassistans ändå oundviklig.


Samarbete mellan myndigheter ja. Här finns lagar som styr sekretess mellan myndigheter. Hur informationsutbytet ska regleras överlåter jag till lagstiftaren.


Här är det jätteviktigt att vi, d v s Funktionsrättsrörelsen är en konstruktiv kraft för att få bort avarterna. Därför är det mycket bra att Ifa nu har en dialog med olika myndigheter hur vi ska komma till rätta med problemet. I en intervju med Heja Olika säger ordförande Sophie Karlsson följande:


– Vi kommer tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och några andra myndigheter och organisationer att arbeta fram ett material om risksignaler för oseriös assistansverksamhet, säger Sophie Karlsson. För den enskilde assistansberättigade är det viktigt att få information om vad som är rätt och hur man ser signaler på sådant som kan vara fel.


Efter turbulensen i Skövde kommun om assisterna ska få köra våra bilar har Assistanskoll intervjuat Försäkringskassan hur de ser på frågan och därifrån kommer positiva besked för oss.


Försäkringskassan har inga invändningar mot att personliga assistenter kör våra bilar och att vi ska ha stor frihet att använda våra beviljade timmar till det vi vill. Detta ställningstagande borde åtminstone få kommunerna att tänka efter om enskilda kommuner har liknande tankar.


Det är mycket bra att FK går emot Skövde kommun som hade infört ett förbud mot bilkörning i tjänsten med våra egna bilar men som fick backa efter kraftig kritik.

 

Våra farhågor angående omprövningar framöver är att FK kommer tolka begreppet väsentligt ändrade förhållanden allt bredare utifrån direktiven i regleringsbrevet. Vi måste verkligen följa upp hur det blir i praktiken.


Assistanskoll intervjar Försäkringskassan

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar