måndag 12 december 2022

Stärkt personlig assistans och ”hållplatser” för regeringen 2023

 Den stora nyheten för assistansreformen för 2023 är att huvuddelen av förslagen för Stärkt personlig assistans för barn och för personer med behov av övervakning p.g.a. risk att skada sig själv eller andra eller medicinskt tillstånd. Stärkt personlig assistans löser inte reformens grundläggande problem men kommer ändå innebära stora förbättringar för de grupper som berörs, Totalt beräknas ca 2000 personer ¨återfå personlig assistans Den viktigaste nyheten är att det införs två nya grundläggande behov,


Stöd som någon behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.


Stöd som någon behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för personens liv eller en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa¨


Dessutom införs en egenvårdslag – egenvård blir därmed assistans berättigande.


Det innebär att kommer finnas 7 grundläggande behov. Förutom ovan nämnda – andning, personlig hygien, av/påklädning måltider och kommunikation. ”Ingående kunskap om brukaren/ assistansanvändaren stryks.


För personer med psykiska funktionsnedsättningar gäller också att aktivitets eller motiveringsinsatser för att ”kunna tillgodogöra sig” de grundläggande behoven ska räknas in i behovsbedömningen – kräver psykiska funktionsnedsättningar gäller inte de ovan nämnda nya grundläggande behoven


  • Andra viktiga nyheter är att 65 årsgränsen för att bli beviljad assistansersättning höjs till 66 år (beror på ändrad gräns för pensionsålder) och att Det införs ett schabloniserat föräldraavdrag som ska motsvara det ansvar som alla föräldrar har för sina barn. 

Man är ju minst sagt luttrad vid det här laget så var finns kryphålen för att det här inte kommer bli så bra som det verkar? Själv är jag tveksam till anslagen från regeringen. År 2025 tillförs 2,3 miljarder kr för att förverkliga nyheterna. Jag är själv tveksam till att detta är tillräckligt. S regeringen planerade tidigare 2,7 miljarder kr men jag tvivlar på att även det är tillräckligt. Det handlar om personlig assistans för ca 2000 personer – dygnet runt assistans för 2000 personer i ett år kostar brutto ca 4 miljarder kr.


Ett annat potentiellt hot som vi måste ha koll på är troliga juridiska tvister om vad som räknas som psykiska funktionsnedsättningar och eller vad som är kvalificerade motiverings och aktiveringsinsatser.


Alla vet säkert är att jag är mycket skeptisk till schabloner som går emot idén om att individuella behov ska styra. Jag tror ändå att föräldraschablonen är ett ”nödvändigt ont”. Här finns i alla fall en ”grundplåt – det har ju varit mycket vanligt att FK ger avslag till barn med hänvisning till föräldraansvar.


Faller allt väl ut kommer ändå flera tusen personer och deras anhöriga få stora förbättringar jämfört med situationen idag.  Läs mer här:

Stärkt rätt till personlig assistansRegeringens första budget blev ett riktigt fiasko utan minsta ambition att tillföra nödvändiga resurser för resursert.om 2025. En av få ljuspunkter är att vi med sjuk eller aktivitetsersättning ändå blir åtminstone delvis kompenserade för inflationen. Mandatperioden är emellertid fortfarande ung och det finns tid för skärpning. Närmaste året blir ändå för mig helt centralt. Listar här ett antal ”hållplatser” kommande år där vi helt enkelt måste se resultat värda namnet annars förlorar i alla fall jag helt förtroendet.


Regleringsbrev till Försäkringskassan - närtid till januari 2023

Det behövs definitivt mycket mer pengar till den personliga assistansen men enbart pengar räcker inte för att få ordning på frihetsreformen. Det behövs också nya direktiv till Försäkringskassan – vilket FK själva efterlyser. För i praktiken ligger besparingskraven kvar. Jag är tyvärr pessimistisk men nya direktiv är ett viktigt delsteg.

 

Mars Utredningen av huvudmannaskapet


Lars Lööw presenterar sin utredning om huvudmannaskapet.  Kommunalisering behöver vi inte oroa oss för men hur blir det med behovsbedömningarna? Uppgifterna som vi fått under hösten går i negativ riktning. Tydligen kommer två förslag att presenteras. En ”hård variant” eller den mjukare som ligger nära de idéer Lars Lööw antytt innan om att hela grundläggande hjälpbehov ska bedömas. Förväntningarna är låga för egen del men går regeringen på den mjuka varianten (som är alternativ 2 enligt Lars Lööw) är det ett rejält steg i rätt riktning.

 

Vårbudgeten/tilläggsbudgeten.

Här har regeringen chansen att visa på en ny inriktning vad gäller schablonersättningen. Vi måste som minimumkrav åtminstone se att det finns planer på att kraftigt höja schablonen efter 2023. Att ge signaler om att det är Lars Lööw variant 1 som gäller angående behovsbedömningar är inte acceptabelt.

 

Höstbudget/årsbudget för 2024

Här måste bara regeringen bekräfta att de planer som presenterades i budgeten för 2023 med fortsatt kraftig underfinansiering även för 2024 och 2025 skrotas med kraftigt höjda ersättningar för 20024 och 2025. Allt annat är totalt oacceptabelt och liktydigt med en total nedvärdering av frihetsreformen personlig assistans.

 Bild: Debappanel i samband med ett STIL evenemang i Jönköping om personlig assistans 25 februari 2019. Jag sitter tvåa från höger längst fram


Om jag hinner blir det ett blogginlägg till på onsdag innan jul och nyårssemester med funderingar kring el krisens konsekvenser och bristen på krav från funktionsrättsrörelsen på ekonomisk hjälp för att klara av skyhöga elkostnader.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar