torsdag 7 april 2022

Har regeringen förstått att egenvård inte är detsamma som sjukvård?

 Det har gått 10 år nu sen det kom en prejudicerande dom i HFD som nekade assistans för en person med omfattande behov av egenvård, bl.a. mycket massage. HFD ansåg att massagen var egenvård och därmed inte assistansberättigade.

Inget hände från början men när det ökända regleringsbrevet kom hösten 2015 ”dammade FK 2016 av den då 4 år gamla domen. Därmed var det slut på att bevilja PA för egenvård. När utredningen om Stärkt personlig assistans var utredningens förslag att införa två nya grundläggande behov samtidigt som det femte grundläggande behovet – ingående kunskap om brukaren slopas:

1.     Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktions-nedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.

2.     Kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör allvarlig risk för liv eller hälsa

 

När utredningen presenterades uttryckte många oro för att det sjunde grundläggande behovet skulle få för stor medicinsk prägel med för mycket makt i sjukvårdens händer som i praktiken skulle tvinga anordnarna att bli vårdgivare. Därmed skulle det verkliga syftet med assistansreformen hamna i skuggan och ersättas av allt för mycket vårdperspektiv.

 

När lagrådsremissen var klar var det sjunde grundläggande behovet borttaget som istället skulle ersättas med ny egenvårdslag som ska ge rätt till personlig assistans – som skulle presenteras senare under våren. Anna Barsk Holmbom berättar att det börjar bli klart nu hur den ska utformas och utifrån det Anna skriver har regeringen faktiskt tagit kritiken och oron på allvar.

 

Anna Barsk Holmbom skriver bland annat:

 

·  Egenvårdslagen som införs gör det tydligt att egenvård är inte sjukvård.


·  Vården måste ta sitt ansvar när man gör bedömning av vad som kan läggas över som egenvård.

 

Nu får vi se hur stora resurser regeringen är beredd att skjuta till. I ett första skede för att finansiera mer assistans till barn och Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktions-nedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom vill regeringen spendera 3,3 miljarder/år. Har inte sett någon summa själv än angående personlig assistans för egenvård men gissningsvis handlar det om ungefär samma belopp. I så fall få assistansreformen ett bruttotillskott på ca 6 miljarder kr.


Lena Hallengren har rätt så till vida att räknat i kronor och ören är Stärkt personlig assistans den största satsningen på personlig assistans på länge. Likväl åtgärdar den inte de verkligt fundamentala problemen, d v s uppstyckningen i behovsbedömningarna, usel höjning av schablonen, det delade huvudmannaskapet och att FK försöker gå runt begreppet väsentligt ändrade förhållanden för att göra omprövningar.

 

Varje politiker som är seriös med att återupprätta assistansreformens intentioner måste åtgärda dettaIgår tittade jag också på Ifa-s Zoom möte med Kristdemokraternas partiledare Ebba Buch. KD-s talesperson Pia Steensland har lagt ner ett jättejobb senaste 3 åren men vad hade KD-s partiledare att säga? Gör en kort sammanfattning här:

Det känns som att Pia Steensland har full uppbackning av sin partiordförande.

 

KD är mycket klara med att de vill ha bort de nuvarande behovsbedömningarna - alla hjälpmoment ska räknas.

 

KD håller med oss att FK-s tänjande och bändande på begreppet väsentligt ändrade förhållanden är helt orimlig. Tvåårsomprövningar ska inte återupptas utan ersättas av uppföljningar/avstämningar av läget. Förstatligandet av assistansreformen är självklart. Likaså en stabil finansiering. Vad gäller de som personlig assistans beviljad av hemkommunen ska ingen hamna i kläm vid övergången till staten som ensam huvudman

 

Själv tycker jag det var uppfriskande att Ebba Buch medgav att det är skillnader i synen på assistansen mellan Kristdemokraterna och Moderaterna. Inget prat om ”total enighet”. Lovade att driva på M för en förändrad syn.


Bild: April 2014

Thomas i riksdagen ihop med bland annat Veronica Hedenmark, Jonas Franksson,  Bengt Westerberg,  och Barbro Lewin vid LSS 20 år . Jag sitter tvåa från vänster i främre raden mellan Jonas och Veronica.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar