torsdag 1 oktober 2020

Jämlikhet inom personliga assistans – var finns den?

 Covid19 – pandemin sätter enorm press på samhället och hårda prioriteringar görs på olika nivåer inklusive välfärdssektorn. En del av välfärdssektorn är den personliga assistansen. Inom ramen för LSS är insatsen personlig assistans uppdelad i statligt beviljad assistans och kommunalt beviljad assistans. Enkelt utryckt får den som bedöms ha ett mindre hjälpbehov (sedan behöver det inte vara så) sin assistans av sin kommun. De som bedöms ha ett mer omfattande hjälpbehov får statlig assistans. Såväl statlig assistans som kommunal assistans omprövas normalt med jämna mellanrum. Av anledningar med juridiska förtecken är omprövningarna för den statliga assistansen stoppade på obestämd tid i väntan på en översyn av lagen. Något sådant stopp finns inte för den kommunala assistansen.

Att ett sådant stopp inte finns skapar en orättvis otrygghet, som blir särskilt påtaglig under den pågående pandemin. Assistansanvändare med statlig assistansersättning skyddas genom nämnda stopp på omprövningar. Detta gör att assistansanvändare som får statlig assistans har betydligt bättre förutsättningar att tillsammans med sina anordnare skapa rutiner för att minimera risken att såväl assistansanvändare som assistenter blir smittade av Covid19.

När pandemin bröt ut lät attackerna mot den kommunala assistansen inte vänta på sig. I slutet av mars begärde Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att beslut enligt LSS och socialtjänstlagen skulle kunna upphävas och ändras. LSS-insatser skulle alltså kunna bytas till hemtjänst. Som anledning angav man svårigheter att rekrytera och smittorisk. SKR säger också att dessa upphävningar skulle vara tillfälliga under pandemin. I slutet av april presenterade SKR ett förslag till lagändringar som man ansåg nödvändiga. Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, reagerade starkt på förslaget och det avvisades avisades klokt av socialminister Lena Hallengren. Klokt eftersom tillfälliga lagändringar ofta blir permanenta. STIL kan aldrig acceptera att en beviljad insats ändras till en annan mot assistansanvändarens vilja.  

Mot bakgrund av att Sverige nu genomgår en samhällsfarlig pandemi bör omprövningar stoppas även för de 5 200 assistansanvändare (Assistanskoll.se, oktober 2019) som har kommunal assistans.  Smittspridningen har varit stor på äldreboendena och troligtvis också inom hemtjänsten. Jämfört med hemtjänsten träffar assistansanvändaren relativt få personer och därför blir smittvägarna relativt få i personlig assistans. Med ett omprövningsstopp för den kommunala assistansen skapas arbetsro att skapa rutiner för att minska möjligheten till smittspridning. Dessutom leder de relationer som byggs mellan assistansanvändare och assistansanvändare att alla parter känner ett personligt ansvar att minimera smittspridning. Med personlig assistans bestämmer assistansanvändare vem hen rekryterar. Det minskar smittspridningen på sikt i denna pandemi som vi inte vet hur länge vi får leva med.

Statistik från Socialstyrelsen visar att smittspridningen bland assistansanvändarna är låg, den personliga assistansen lyckas mycket bättre med det äldreboende och hemtjänsten misslyckats med – att hindra smittan att spridas i riskgrupper.


Sätt stopp för kommunala omprövningar av personlig assistans.

Thomas Juneborg, Talesperson STIL- Aktivisterna Småland 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar