tisdag 18 maj 2021

Försäkringskassans förslag om övervakning bryter mot grundlagen och mänskliga rättigheter del 1

 Jag ska nu i två blogginlägg granska horribla förslag från Försäkringskassan där minst ett av dem bryter mot grundlagen. Först ska vi titta på förslagen om att anordnarna måste ha mer på ”mer koll” vad assistansanvändarna sysslar med i hemmet och anmäla s.k. ändrade förhållanden. Sen ska vi granska värstingen – att FK har tankar på att elektroniskt övervaka både assistansanordnare och assistenterna och vad det säger om statusen för demokratin i Sverige.


Enligt Socialförsäkringsbalken kapitel 51 ska efter att omprövningsstoppet infördes assistansbehov endast omprövas vid ”särskilt ändrade förhållanden” och då endast den del som har ändrats. Vi har redan sett hur Försäkringskassan gör sitt ”bästa” för att vattna ur den bestämmelsen. Assistanskoll har rapporterat om exempel på hur F.K. omprövar hela behov vid omprövningar, tvärtemot vad lagen säger. Mot lagen – definitivt. Oväntat? Som jag skrivit innan – jag är inte det minsta förvånad, ingen borde vara det. Nu vill FK gå ännu längre. I en intervju med Assistanskoll säger Linus Nordenskär från FK följande:

Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade”

 

FK vill alltså åligga assistansanordnaren att ha bra koll på hur det ser ut i våra hem. Det är illa nog, för det har aldrig varit tanken att assistansanordnaren ska ha sådana uppgifter. Det är inget självständigt liv om någon annan ska ha ”storebror mandat” att ha koll på våra hem. Som vanligt döljs FK-s argument nödtorftigt med skäl som att ”kvalitén måste säkras och brottsligheten bekämpas”. I själva verket är det en del av diverse önskemål som FK lanserat senaste åren som alla handlar om att FK, d v s svenska staten ska få större muskler och befogenheter att granska våra liv. Det är fullständigt horribelt. Staten har redan via integritetskränkande behovsbedömningar kartlagt hur våra vardagsliv ser ut och assistenterna och anordnarna har redan lagstadgad skyldighet att anmäla misstänka missförhållanden till IVO. Brottsligheten ska bekämpas – självklart! Men innan staten ens tänker i dessa banor borde det vara en självklarhet att regeringen ger order till diverse berörda myndigheter gör en grundlig utredning var bristerna finns i kontrollerna som möjliggör kriminalitet kopplad till assistansen och annan välfärd.


Men Försäkringskassan har ännu mer absurda och drakoniska idéer om hur staten ska ha rätt att kontrollera oss. I en intervju med Assistanskoll kunde vi bland annat läsa att FK vill ha någon form av elektronisk övervakning med hjälp GPS av både assistansanvändare och personliga assistenter. Motivet är som vanligt att ”säkerställa kvalitén och bekämpa kriminalitet”. Hade det varit första april hade jag tagit detta som ett aprilskämt men det är det inte. De reaktioner som jag läst och hört hittills har varit förhållandevis milda med tanke på hur groteskt förslaget är. Mycket har handlat om att ”det kränker vår integritet, jag vägrar att bli övervakad”. Instämmer till 100 % men frågan är oerhört mycket större än att vi ”känner oss kränkta”.


Det F.K. efterfrågar bryter nämligen mot en fundamental grundläggande rättighet i vår viktigaste grundlag – Regeringsformen. Staten har ingen rätt att övervaka landets invånare. Enda undantaget är allvarliga misstankar om grov brottslighet och även då krävs domstolsbeslut! Förslaget måste därför bemötas utifrån vad det är – oförenligt med grundlagen och den viktiga grundpelaren i varje demokratiskt samhälle att staten inte har rätt att snoka och kontrollera invånarnas privatliv! Det bryter också mot en viktig princip i rättssamhället – ingen ska övervakas och således betraktas som oskyldig utan starka misstankar om kriminella handlingar. Här behandlas alla assistansanvändare med våra personliga assistenter som potentiellt misstänkt kriminella utan några som helst bevis!


Detta bryter också mot Europakonventionens artikel 8 som handlar om rätten till privatliv. Till skillnad från Funktionsrättskonventionen är Europakonventionen svensk lag och inskriven i Regeringsformen. Här står bland annat följande:

Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Jag har inte så bra koll EU-s dataskyddslag GDPR (General Data Protection Regulation) men det bryter med så gott som 100 % säkerhet mot ett stort antal paragrafer där också. I Funktionsrättskonventionen garanteras rätten till privatliv i artikel 17:

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.


Det finns även skydd mot den här typen av övergrepp även i LSS. I § 6 står följande:

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges

Vi får inte glömma bort assistenternas situation. Det bryter givetvis mot ett antal paragrafer i arbetsmiljölagen också – staten har inte rätt att elektroniskt övervaka arbetstagarna på arbetsplatsen. Och vem vill överhuvudtaget jobba som personlig assistent om hen vet att staten hela tiden övervakar mig? Ska jag leva mig in i en personlig assistens situation hade jag aldrig jobbat i en sådan arbetsmiljö! Därmed är de också ett akut hot mot hela assistansreformens existens – det är rena ”autostradan” på vägen tillbaka till gruppboende. Och det finns flera exempel, hur har FK tänkt sig att övervakningen ska fungera i samband med t.ex. resor? Eller är ”förhoppningen” att det ska låsa fast oss i våra hem?


Jag är inte rädd för att det här kommer att gå igenom – det är för absurt och lagvidrigt. Ännu så länge finns inget färdigt förslag och än mindre utredningsdirektiv. I första hand tror jag FK vill göra ett synnerligen otrevligt ”test” för att se hur stora befogenheter regering och riksdag är beredda att ge dem. Det är ändå oerhört allvarligt att det ens finns idéer om att elektroniskt övervaka oss och våra assistenter och det leder in på del 2 som kommer att handla om övervakning och människosynen bakom de här idéerna samt tillståndet för den svenska demokratin.


Assistanskoll intervjuar FK


Heja Olika intervjuar Åsa Strahlemo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar