måndag 10 december 2018

Gunilla Malmborg och regeringen – det här är personlig assistans!


Personlig assistans är en hjälp och stödform som svenska staten införde för att vi med stora hjälp och stödbehov ska kunna leva ett liv så likt ”vanligt folks” som bara är möjligt. Det är det mest ambitiösa försöket som gjorts för att vi ska kunna bli delaktiga i samhällslivet. Att ambitionerna är höga framgår av LSS § 7, st. 2

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

Jämför här med Socialförsäkringsbalkens skäliga levnadsvillkor så är det uppenbart att ambitionerna i LSS är mycket högre. Vi talar ofta om att assistansreformen ska återupprättas till sina ursprungliga intentioner. Vilka kriterier har vi då för att hjälpinsatsen ska kallas personlig assistans enligt intentionerna? Vi brukar sätta upp följande huvudkriterier

Vem som jobbar hos dig

När hen ska jobba

Vad hen ska göra

Hur det ska göras

Nära knutet till nämnda kriterier är termen självbestämmande. I Il rörelsen definierar vi det så här:

Självbestämmande innebär att ha kontroll över sitt eget liv, med eller utan stöd. Helt enkelt att ta och ha makten i sitt liv – att vara huvudpersonen i sitt egna liv.

Vid behov ska det finnas ställföreträdare och beslutsstöd för att möjliggöra nämnda kriterier. Är inte dessa uppfyllda är det inte personlig assistans längre! Övriga brukarrörelsen har ungefär samma definition vad som är personlig assistans.


Nu ska vi jämföra dessa kriterier med några av alla förslagen i Gunilla Malmborgs utredning och se hur de rimmar med nämnda kriterier samt LSS målparagrafer 5-7 – d.v.s. goda levnadsvillkor, självbestämmande och leva som andra. Av utrymmesskäl avstår jag här från att jämföra med Funktionsrättskonventionen. Vi vet ändå alla att förslagegen är oförenliga med denna FN konvention.


15 timmar/vecka i övriga behov
LSS är tydlig med att behoven är individuella, att sätta en schablon på 15 timmar/vecka i övriga behov har ingenting att göra med individuella behov. Vi buntas kollektivt ihop till en grupp som antas ha samma behov. Att möjliggöra självbestämmande betyder bland annat att man får tillräckligt med hjälp för att kunna möjliggöra självbestämmande för att kunna styra sitt liv efter sina egna önskningar.

Hur har Gunilla Malmborg kommit fram till att vi bara behöver 15 timmar/vecka i övriga behov? I bästa fall förstår hon inte vad personlig assistans handlar om, personlig assistans handlar inte om att få hjälp med bara det nödvändigaste. Vem som helst som förstår vad syftet med personlig assistans är förstår att det är omöjligt att möjliggöra LSS målparagrafer, d v s leva som andra,.

självbestämmande och goda levnadsvillkor om man sätter en schablon på 15 timmar/vecka. Och vem vill jobba som assistent utifrån de förutsättningarna, jämför fyra ovan nämnda kriterier.
Vi kan söka fler timmar, i praktiken betyder det väldigt lite. Gunilla Malmborg vill inte se lagändringar för att göra alla domarna i HFD irrelevanta, hon vill inte ta bort begreppen ”integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov” etcetera. Det blir extremt svårt att bli beviljad fler timmar, eller ens komma upp i 20 timmar/vecka i grundläggande behov.¨

Summan. Det går inte att bedriva personlig assistans om förslaget förverkligas, tusentals kan inte bor kvar i sina hem etcetera. Alltså blir det ingen personlig assistans längre utan något annat – vad i så fall? Själv kallar jag det lite uppgraderad hemtjänst.

Obehagligt är också att Gunilla Malmborg ger sken av att det inte blir några försämringar med detta förslag. ”Vi förstår inte vad hon menar… Vi vet inte vad som är bäst för oss och staten vet bäst attityden lyser igenom lång väg.


Ingen assistans för barn under 16 år
I LSS står ingenstans att det finns en nedre gräns för rätten till assistans. Ersättningen blir en ny LSS insats – Personligt stöd till barn. Denna insats tar har emellertid fokus på hjälp i hemmet, inte att barn med stora hjälpbehov, har rätt till inkludering och leva ett liv som är så likt andra barn som bara är möjligt. Insatsen blir även kommunal som också bli utförare utan alternativ. Detta, ihop med det faktum att barnen inte får assistans inskränker självbestämmandet. Ja, det bryter mot alla ovannämnda kriterier, målparagraferna i LSS etcetera. Givetvis bryter den också med ett otal artiklar i barnkonventionen, Funktionsrättskonventionen etcetera.

Slutsats. Insatsen Personligt stöd till barn kan aldrig ersätta insatsen personlig assistans om man menar allvar att barn med stora hjälpbehov har samma rättigheter som andra barn. 

Ingen assistans ska ges för det femte grundläggande behovet – ingående kunskap om brukaren

Ersättningen blir ny kommunal LSS insats – stöd för behov som förutsätter ingående kunskap om den enskilda. Samma sak med två tidigare exemplen. Ska som insatsen Personligt stöd till barn i huvudsak ges i hemmet. Lider av exakt samma problem som tidigare exemplen. Självbestämmandet minskar kraftigt och uppfyller inte i övriga kriterier för vad som är personlig assistans. Konsekvenserna blir bland annat att personer med andningsproblematik, allvarlig epilepsi och liknande problematik blir isolerade.

Slutsats.   Insatsen stöd för behov som förutsätter ingående kunskap om den enskilda kommer inte ersätta personlig assistans enligt LSS intentioner.

Egenvård

Ska ge rätt till personlig assistans men inte för medicinsk tillsyn (tänk på femte grundläggande behovet). Att egenvård beviljas i övrigt betyder i praktiken nästan ingenting så länge hjälpbehoven enligt FK måste vara integritetsnära och kvalificerade” och dessa begrepp finns kvar.

Slutsats. Den nuvarande tillämpningen av egenvård har ingenting att göra med kriterierna vad som krävs för att personlig assistans ska möjliggöra självbestämmande enligt nämnda kriterier.  Och så kommer det förbli om Gunilla Malmborgs förslag blir verklighet.
Vi kan fortsätta med ett antal förslag till men det får räcka i det här blogginlägget.

Bild: December 2017. Bengt Westerberg håller en föreläsning om vad syftet med LSS lagen var med mera.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar